آلودگی خاک و سایت های آلوده توسط منابع نقطه ای

آلودگی خاک؛ به از بین رفتن خواص فیزیکی و شیمیایی خاک توسط ضایعات جامد، مایع و رادیواکتیو و آلاینده ها اطلاق می شودتمام تغییرات منفی در خاک تاثیر زیادی بر زندگی انسان دارد. 

آلودگی خاک به عنوان محیط دریافتی، با شناسایی مناطق و بخش هایی که آلودگی وجود دارد و یا ممکن است وجود داشته باشد، اصول تمیز کردن و نظارت بر خاک های آلوده و سایت ها  مطابق با اهداف توسعه پایدار،بر اساس مقررات شماره 27605 مربوط به کنترل آلودگی خاک و سایت های آلوده توسط منابع نقطه ای که در روزنامه های رسمی در تاریخ 08.06.2010 منتشر شده و به اجرا درآمده است، تعیین می گردد. 

برای تعیین مناطق که در معرض خطر آلودگی بوده و یا آلوده هستند، ابتدا “فرم اطلاعات اولیه فعالیت” از طریق سیستم اطلاعات زیست محیطی آماده می شود. فرم اطلاعات اولیه فعالیت  توسط اداره محیط زیست و شهرسازی استان تایید شده و به وزارت محیط و شهرسازی ارائه می گرددتعیین می شود که آیا منطقه فعالیت یک منطقه مشکوک است یا خیر و از سوی اداره محیط زیست و شهرسازی استان بازرسی می شود. در حین بازرسی در این منطقه اگر هیچ آلودگی مشاهده نشده و در صورت عدم وجود هیچ شبهه در نبود آلودگی ، سایت از لیست مناطق مشکوک حذف می شود. 

در موارد “‌ سایت نیاز به بررسی دارد یا “سایت نیاز به رفع آلودگی دارد نیاز به همکاری با سازمان های دارای صلاحیت از طرف وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه می باشدشرکت ما یکی از معدود  کمپانی هایی است که دارای گواهینامه های صلاحیت در کنترل آلودگی خاک و مناطق آلوده توسط  منشاء نقطه ای برای نظارت و تمیز کردن سایت های آلوده است.