مدل سازی جریان آب زیرزمینی

مدل های جریان آب زیرزمینیاز محیط زمین شناسی شامل آبهای زیرزمینی در مقیاس مناسب بوده و شبیه سازی کامپیوتری می باشد که در پیش بینی رفتار آب های زیرزمینی در طی زمان و تاثیرعوامل خارجی کمک می کندخصوصیات کمی و کیفی مربوط به آبهای زیرزمینی در نتیجه مدل سازی حاصل می شونددر تحقیقات در مورد تاثیرات فعالیتهای معدنی، محیط زیستی وعمرانی، در پروژه هایی مانند تداوم استفاده از آب های زیرزمینی داده هایی با دقت مد نظر افراد تصمیم گیرنده فراهم می شوندمشاوره میتتو با هیدروژئولوژیست ها و دانشگاهیان متخصص در پروژه های مدل سازی آب های زیرزمینی کار می کند. از نرم افزارهای برتر  به روز و زیرساخت تکنولوژیکی بهره می برد.