گزارش مطالعه هیدروژئولوژیک

به عنوان مشاور میتو، با در اختیار داشتن کادر مهندسی متخصص و خبره در زمینه هیدروژئولوژی مطالعات هیدروژئولوژیکی و مطالعات تأمین آب را انجام می‌دهیم. مشاوره میتو؛

• مطالعات میدانی،
• تحقیقات هیدروژئوشیمیایی،
• بازرسی از چاه‌های حفاری با منبع آب حفاری عمودی و افقی،
• طراحی و توسعه تجهیزات با توجه به مشخصات هیدروژئولوژیکی واحدهای زمین شناسی در محل چاه،
• تعیین و گزارش دبی سفره آبی
• با کادر پویا، مشتاق و متخصص خود در کلیه خدمات هیدروژئولوژیکی مانند اقدام برای دادن درخواست تأمین آب از آب‌های سطحی و چشمه‌ای و پیگیری مراحل، راه حل‌های سریع و اقتصادی را برای مشکلات شما ارائه می‌دهد.