مجوزهای مرتع

 

مطابق ماده 14 قانون مرتع به شماره 4342؛ مناطقی که پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده است، طبق قانون شماره 6326 نفت و قانون شماره ۳۲۱۳ معادن، در صورتیکه تمام یا بخشی از مناطق جستجو مرتع و منابع طبیعی مشابه باشد در سرمایه‌گذاری‌های بازیافتی «پروژه بازیافت» نیز باید آماده شود.

مشاوره میتو، با بیش از 14 سال تجربه و با در اختیار داشتن کادر متخصص مهندسی خود، خدمات تهیه “پروژه بازیافت مرتع” به عنوان مبنای تضمین سرمایه‌گذاری‌ها را ارائه می‌دهد.