مجوز استفاده غیرکشاورزی

 

ضروری است که خاک محافظت شده است که در آن است به منظور اطمینان حاصل شود که توابع طبیعی آن را می توان حفظ واقع. از آنجا که وجود خواهد داشت از دست دادن خاک و تخریب زمین به عنوان یک نتیجه از فعالیت های استفاده از زمین که نیاز به حفاری اجباری و یا پر کردن, مهم است که به از بین بردن این وضعیت با پروژه حفاظت از خاک.

کارکنان ما با تجربه و مهندسین و پروژه های حفاظت خاک, خاک استفاده شده است تنها زمانی که حق مالکیت زمین; کارخانه تولید عملکرد و صنعتی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی توابع به طور کامل تا حدی یا به طور موقت استفاده از زمین برای اهداف در 6537 توسط قانون شماره 5403 مختلف با توجه به مقالات 12 و 13 “با پیوستن به اقدامات پیش بینی شده توسط قانون حفاظت خاک و استفاده از زمین ما در حال آماده سازی.