چاه های حفاری آب

به عنوان بخشی از فعالیت های معدن ، نیازهای آب لازم از آبهای سطحی یا چاه های تولیدی ارائه می شود که در مکان های مناسب باز می شود. اگر نیازهای آب از چاه ها تامین شود ، ساختار هیدروژئولوژیکی منطقه مورد بررسی قرار می گیرد و واحدهای مناسب انتخاب می شوند. تامین آب از واحدهای است که می تواند به عنوان سفره های آبی در سنگ شناسی مناسب تعریف شده است پس از انجام آزمون بهره.لازم ارائه شده است.

 

چاه های مشاهده برای اهداف مختلف استفاده می شود. اهداف با توجه به نوع مطالعه هیدروژئولوژیکی انجام می شود متفاوت است. اندازه گیری سطح آب زیرزمینی ، نمونه برداری در مطالعات نظارت و مشاهده به منظور محاسبه شعاع تاثیر در طول آزمون های آبخوان اصلی هستند.