ژئوتکنیک-فعالیت های زمین

مطالعات مطالعه زمین شناسی

زمین شناسی, زمین شناسی, مدل سازی, زمین, بررسی, نمونه, تهیه, حفاری و استخراج, زمین شناسی, گزارش در حوزه اکتشاف معادن تعیین ذخایر و بهره برداری تهیه نقشه های زمین شناسی و بخش در هر مقیاس مورد نظر,

مطالعات مطالعه ژئوتکنیک

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) گزارش از پروژه های استخراج و قرار است در زمینه مهندسی زمین شناسی و مهندسی سازه ها و پروژه های که در آن محاسبات برای تجزیه و تحلیل; طراحی هندسه سازه (بار) و تاثیر آن منطقه با توجه به عمق (فشار اثر با توجه به پیاز) عمودی زاویه (90°) سیلندر هسته ای دریافت حفاری حفاری سنگ و متد بر روی زمین/با توجه به ساختار

جهت گیری, جهت شعبه شکستگی باز, کرک, اشتباه از سنگ بستر ناپیوستگی به منظور طراحی هندسه ساختار در حفاری برای باز ژانویه شرکت, زنگ, استفراغ کردن, سایت زباله تجهیزات ذخیره سازی و فله شسته شدن سایت و یا زیرزمینی تولید گالری,

تعیین ژئوفیزیک خواص واحدهای درون معاینه منطقه توانایی حمل روبنا بار بدون مهاجرت–کشویی زیرزمینی لایه, ضخامت, اثرات زلزله در اثر روبنا زمین بزرگنمایی و طبیعی نوسان محاسبات پویا-انعطاف پذیری و پارامترهای تعیین پویا خواص,

خطر لرزه ای به عنوان احتمال این که ارزش خواص زمین و پارامترهای قدر زلزله در محل ساخت و ساز خواهد یک سطح معینی در طول زمان برآورد تجاوز تعریف شده است. هدف از این تجزیه و تحلیل است به فروشگاه داده ها از زلزله, ویژگی های زمین شناسی, زلزله شناسی,

ما خدماتی مانند چاه های حفاری آب ، طراحی خوب ، تست آبخوان ، تست پمپ ، تست مثل حلزون حرکت کردن ، تعیین کیفیت آب است.

تهیه نقشه‌های توپوگرافی

تهیه نقشه‌های توپوگرافی

محاسبات حجم برای موادی که از زمین به دست می‌آیند و یا اینکه چه مقدار ماده در فرایندهای خاکبراری و خاکریزی استفاده خواهد شد.