گزارش های فعالیت جستجو

 

اولین سال پس از صدور پروانه اکتشاف «دوره قبل از اکتشاف» است. تا پایان دوره قبل از اکتشاف، ارائه «گزارش فعالیت قبل از اکتشاف» که نشان دهنده اتمام حداقل فعالیت‌ها و هزینه‌های سرمایه گذاری مربوط به این فعالیت‌ها باشد الزامی‌ می‌باشد. در صورت عدم ارسال گزارش در این بازه زمانی، جریمه اداری تعیین می‌شود. در صورت مناسب نبودن گزارش‌های ارسالی به اداره کل یا اسناد مربوط به اقلام هزینه‌های سرمایه گذاری، نواقص کتباً به صاحب مجوز اعلام و یک ماه برای رفع این نواقص فرصت داده می‌شود. در صورت عدم رفع نواقص و یا ارائه مدارک و اسناد نامعتبر و نادرست در این مدت که از تاریخ ابلاغیه محاسبه می‌گردد جریمه اداری اعمال می شود. مجوز اکتشاف در معادن گروه چهارم حق یک دوره اکتشاف عمومی دو ساله و در سایر معادن یک ساله می‌دهد.

تا پایان دوره اکتشاف عمومی، ارائه گزارش فعالیت اکتشاف عمومی که نشان دهنده اطلاعات مربوط به معدن مشخص شده در پروژه اکتشاف معدن و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در این دوره، الزامی است. اگر گزارش در این مدت ارسال نشود، جریمه اداری به آن تعلق می‌گیرد. اگر گزارش‌های ارسالی به اداره کل یا اسناد مربوط به موارد هزینه سرمایه‌گذاری تأیید نشود، به دارنده پروانه کتباً اطلاع داده می‌شود تا ظرف یک ماه نواقص را اصلاح کند. در صورتیکه نواقص در زمان تعیین شده از تاریخ اعلان مرتفع نگردند و یا گزارش‌های ارسالی و اسناد و مدارک ارسالی مربوط به موارد هزینه سرمایه‌گذاری مورد تأیید واقع نشوند، جریمه اداری اعمال می‌شود.

مجوز اکتشاف، برای معادن گروه چهارم حق یک دوره اکتشاف مبسوط چهار ساله در معادن را فراهم می‌کند. در مورد معادن گروه‌های دوم، سوم و پنجم، در صورت عدم اقدام برای درخواست مجوز بهره‌برداری تا پایان دوره عمومی اکتشاف، مجوز لغو می‌شود.

در صورت تکمیل دوره‌های اکتشاف قبل از مدت زمان آن، می‌توان بدون انتظار پایان دوره وارد مراحل بعدی شد. پروژه‌، گزارش فعالیت‌های اکتشافی و سایر اسناد مربوط به دوره‌های اکتشاف توسط اشخاص حقوقی مجاز تهیه می‌شوند. تا پایان دوره اکتشاف مبسوط، ارائه گزارش فعالیت تفصیلی اکتشاف که اطلاعات مربوط به منبع معدنی قابل مشاهده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در این دوره را ارائه می‌دهد، الزامی است. معادن گروه چهارم در مورد مجوزهای استخراج (a) تا پایان دوره تفصیلی اکتشاف و در مورد سایر مجوزها تا پایان دوره عمومی اکتشاف اگر گزارش های ارائه شده به اداره کل و اسناد مربوط به اقلام هزینه های سرمایه گذاری تفصیلی مناسب و کافی نباشد از طرف مدیریت مربوطه به صاحب محل فعالیت اخطاریه‌ای کتبی ارسال می‌گردد. در صورتیکه در مدت زمان داده شده بعد از ابلاغ نواقص رفع نگردند و
در گروه پروانه های ا گروه و جستجو برای سایر پروانه های استخراج گروه یا اگر گزارش‌ها و اقلام هزینه سرمایه‌گذاری از طرف مدیریت مناسب تشخیص داده نشوند و همچنین اگر مجوز بهره برداری تا پایان دوره مجوز اکتشاف درخواست نشده باشد، مجوز لغو می‌شود.

در صورتی که پس از دوره تفصیلی اکتشاف در مجوزهای اکتشاف مواد معدنی گروه (ب) ، (ج) و (چ) نیاز به یک دوره امکان سنجی نیز باشد، بهمراه طرح توجیهی بایستی به اداره کل مراجعه و ارائه درخواست گردد. در صورتیکه با درخواست مذکور موافقت گردد، در پایان دوره اکتشاف تفصیلی حق یک دوره امکان سنجی دو ساله داده می‌‌شود. ارائه گزارش امکان سنجی تا پایان دوره دو ساله اجباری است. اگر گزارش امکان سنجی ارائه شده به اداره کل تا پایان دوره امکان سنجی تأیید نشود، به دارنده پروانه کتباً اطلاع داده می‌شود که نقص‌های آن ظرف یک ماه اصلاح شود. اگر نواقص در زمان معین پس از تاریخ ابلاغیه برطرف نشود، یا اگر تا پایان دوره، درخواستی برای مجوز بهره‌برداری ارائه نگردد، مجوز لغو می‌شود. در این دوره، هزینه مجوز برابر با دو برابر هزینه مجوز دوره اکتشاف تفصیلی دریافت می‌شود.

دارنده پروانه، که برای انجام تحقیقات فن آوری، توسعه، مطالعات آزمایشی و تحقیقات بازار در طول دوره اکتشاف، بهمراه گزارش فعالیت اکتشافی درخواست خود را ارائه دهد، در دوره اکتشاف که فعالیت‌های جستجو و اکتشافی ادامه دارند بطور اجباری به نمونه برداری از معدن کشف شده و انتقال آن اجازه داده می‌شود.