Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GEÇİCİ MADDE-4 – (1) Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.

Yönetmeliğin Ek-2’sinin “8. Atık Yönetimi” başlık kısmına 8.6 ncı maddesinden sonra “8.7 (Ek:RG-31/12/2020-31351 5.mükerrer) Atık Yağ Transfer Noktası” maddesi eklenmiştir.

Yönetmeliğin Ek-3B’sinde yer alan tablonun Lisans Konuları Geri Kazanım kısmında yer alan “Atık Yağ” ibaresi yer almaktadır.

Yönetmeliğin Ek-3B’sinde yer alan tablonun Lisans Konuları Geri Kazanım kısmında yer alan “Atık Yağ” ibaresi kaldırılmıştır.

Aynı tabloda yer alan “Ambalaj Atığı” satırından sonra gelmek üzere “Atık Yağ Rafinasyonu” bu başlığın altında “5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Sanayi Sicil Belgesi9
7-Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
8- Deneme Üretimi Sonuç Raporu9”eklenmiştir.

Aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere “Atık Yağ Transfer Noktası” başlığı altında “5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6-Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9” ibareleri eklenmiştir.

Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan tabloda “Atık Yağ” ibaresi bulunmaktadır.

Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan tabloda “Atık Yağ Rafinasyonu” ibaresi olarak değişiklik yapılmıştır.

Aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Depolama Tesisi” satırından sonra “Atık Yağ Transfer Noktası” eklenmiştir.