ARAMA FAALİYET RAPORU

 

Ön Arama Faaliyet Raporu: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/2 md.) Ön arama döneminde maden arama projesinde belirtilen madene yönelik elde edilen veriler doğrultusunda tenör/kalite tahminini içeren kaynak raporudur.

 

Genel Arama Faaliyet Raporu: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/2 md.) Genel arama döneminde madene yönelik maden arama projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile detay arama dönemine ilişkin öngörülen sondaj, yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ait bilgileri içeren kaynak raporudur.

Detay Arama Faaliyet Raporu: (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/2 md.) Detay arama döneminde madene yönelik maden arama projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile sondaj, yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve diğer belgeleri kapsayan kaynak raporudur.

 

Fizibilite Raporu: (Ek: 4/2/2015-6592/2 md.) Bir cevher kaynağının ekonomik olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel, sosyal ve mali etkenlerin önerilen maden projesinde yeterli ayrıntıda incelendiği kapsamlı rapordur.

 

Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk 1 yıl ön arama dönemidir. Tüm maden grupları için Ön Arama Dönemi 1 yıldır. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını (en az 3 adet Mineralojik Petrografik analiz, en az 3 adet Kimyasal Analiz, maden varlığının tespit edildiği/yarmanın olduğu yerlerden en az 3 fotoğraf, uygun ölçekli Jeoloji, Topgrafik, Yerbulduru Haritaları) ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU’nun E maden sistemi üzerinden MAPEG’e verilmesi zorunludur.

 

Ön arama dönemi süresi sonunda, arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde 2 yıl, II B, III. ve V. Gruplarda 1 yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. Genel arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını (en az 5 adet Mineralojik Petrografik analiz, en az 5 adet Kimyasal Analiz, En az 3 farklı lokasyondan toplamda 100 m karotlu/ el karotlu sondajı (IIB ve IV. Grup), maden varlığının tespit edildiği/yarmanın olduğu yerlerden / sondaj fotoğrafları, uygun ölçekli Jeoloji, Topgrafik, Yerbulduru Haritaları) ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU’nun E maden sistemi üzerinden MAPEG’e verilmesi zorunludur.

 

Genel arama dönemi süresi sonunda, arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde 4 yıl olmak üzere detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını (en az 5 adet Mineralojik Petrografik analiz, en az 5 adet Kimyasal Analiz, IVA grubu için En az 3 farklı lokasyondan toplamda 100 m sondaj/5 ayrı lokasyondan yarma, IVB-C-Ç grubu için En az 3 farklı lokasyondan toplamda 500 m sondaj, maden varlığının tespit edildiği/yarmanın olduğu yerlerden / sondaj fotoğrafları, uygun ölçekli Jeoloji, Topografik, Yerbulduru Haritaları) ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU’nun E maden sistemi üzerinden MAPEG’e verilmesi zorunludur.

 

Detay arama dönemi süresi sonunda, IV. Grup (b), (c), (ç) bendi maden arama ruhsatlarında detay arama dönemini takiben fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyulması gerekçesi ile müracaatta bulunulması halinde Fizibilite dönemine hak sağlanır. Detay arama faaliyetleri sonunda belirlenen maden kaynağının ekonomik değer olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla yapılacak çalışmaların gerçekleştiği dönemdir. Fizibilite dönemi 2 yıldır.
Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması halinde dönem sonu beklenmeden sonraki aşamalara geçilebilmektedir.

 

Arama dönemleri ile ilgili projeler, Arama Faaliyet Raporları, haritaları ve diğer belgelerin hazırlanması işlemleri ekibimiz tarafından yürütülmektedir.