ATIK YÖNETİM PLANI

 

Atık Barajları, Yığın Liç, Macun Dolgu Tesisleri

 

Ülkemizde atık yönetimi mevzuatı içinde, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla, 2006/21 EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği, 15 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Maden Atıkları Yönetmeliğine göre;

 

• ÇED süreci tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden atıklarının bertaraf yöntemlerinden olan ve ülkemizde en yaygın yöntem olarak kullanılan “Atık Depolama, Atık Barajları ve Atık Göletleri” adlandırılan mevcut Geçici Faaliyet Belgeli (GFB)/Lisanslı tesisler,
• Maden atıklarının bertaraf yöntemlerinden olan ve ülkemizde özellikle düşük tenörlü cevherler için kullanılan yığın liçi tesisleri,
• Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan yer altı galerilerinin, maden zenginleştirme atıkları ile doldurulması işlemleri gerçekleştirilen macun dolgu tesisleri,
Atık Yönetimi Planlarını, 15/01/2018 tarihine kadar olan yaklaşık 6 aylık süreçte, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan formata göre, Bakanlıkça ÇED Yeterlik Belgesine ya da Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluş/ firmalara hazırlatmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca, Maden Atıkları Yönetmeliği gereğince; macun dolgu tesisleri, atıkların asit maden drenajı ve uzun vadede metal liçi oluşturma potansiyelinin belirlenmesi ve işletmeci tarafından bu duruma yönelik tüm önlemlerin alındığının ortaya konulması için statik ve kinetik testler, mineralojik, jeokimyasal ve hidrojeokimyasal incelemeler hidrojeolojik, hidrolojik hesaplamalar ve modellemeler başta olmak üzere, ilgili tüm bilgi ve belgeleri içerir raporu Bakanlıkça ÇED Yeterlik Belgesine ya da Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluş/ firmalara hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” almak zorundadır.

 

MİTTO Consultancy olarak; 15 yılı aşkın tecrübemiz, yeterlilik belgelerimiz ve alanında yetkin multidisipliner mühendis kadromuzla, bu alanda ihtiyacınız olan hizmetleri, uluslararası standartlara uygun ve yüksek performans prensibimizle yürütmekten memnuniyet duyarız.