ÇEVRE FAALİYETLERİ

Başta pirit olmak üzere, sfalerit, galen, kalkopirit gibi sülfitli minerallerin hava ve su ile temasa geçerek oksidasyona uğraması ve sülfit mineralleri ile beslenen bazı bakteri türlerinin bu oksidasyon hızlarını arttırması ile oluşan doğal drenaja Asit Kaya Drenajı denir.

Maden Atık Yönetim Planı

Madencilik faaliyetleri esnasında ortaya çıkan maden atıklarının yönetimi konusunda çalışmalar yürütülmelidir.

Atık Barajı Uygulama Projesi

Madencilik faaliyetleri sonucu açığa çıkan proses atıklarının depolanması amacıyla Maden Atıkları Yönetmeliğine uygun şekilde atık barajı dizayn ve izinleri prosedürleri hizmetlerini vermekteyiz.

Çevre İzin Faaliyetleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 5 inci maddesi gereğince; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı alması zorunludur.

ÇED İzinleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince yatırımcıların çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi süreci için tüm mühendislik çalışmalarını yürütmekteyiz.

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği kapsamına giren sahaların takibi ve temizlenmesine ilişkin süreçleri yürütmekteyiz.

Mitto Danışmanlık olarak, Hidrojeoloji konusunda uzmanlaşmış mühendis kadromuzla; Hidrojeolojik Etüt, Karakterizasyon ve Su Temini çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Maden susuzlaştırma çalışmaları, gerek açık gerekse kapalı maden ocaklarında, ocağın çalışma ömrünü tehdit edecek yer altı suyunun, çalışma süresince alandan uzaklaştırılması amacıyla yapılan uygulamaları kapsamaktadır.

Özellikle metalik maden işletmeciliğinde yer altı suyu sorunları sıkça karşılaşılan problemlerdendir. Bu yüzden maden ocakları açılmadan önce yapılacak sondaj çalışmaları ile yer altı suyu seviyesi hakkında temel bilgilere ulaşılabilmektedir.

Yeraltı suyu akım modelleri: yeraltı suyu içeren jeolojik ortamın ölçekli olarak oluşturulmuş; zamana ve dış etkilere bağlı olarak yeraltı suyunda oluşabilecek tepkilerin tahmin edilmesine yardımcı olan bilgisayar simülasyonlarıdır.

Taşınım modellemesi, faaliyetler sonucu ortaya çıkmış ve çıkması muhtemel kirleticilerin etkileri ile bu kirleticinin ortamdan uzaklaştırma metotlarının test edilerek en doğru mühendislik uygulamasının seçimine yardımcı olur.

Atık Barajı Tasarımları ve Hesaplamaları

Atık Barajı Tasarımları ve Hesaplamaları

Arazide Atık barajı için en uygun bölgeler belirlenir ve bu bölgelerde kazı-dolgu ve maliyet oranları minimum olacak şekilde tasarım çalışmaları yapılır.

Derivasyon ve Kuşaklama Kanalı Tasarımları

Derivasyon ve Kuşaklama Kanalı Tasarımları

Proje alanları içinde kalan tasarımların bölgeye düşen yağışlarından korumak veya su yönünü değiştirmek amacıyla yapılan tasarımlardır.

Korunan Alanlar Haritaları

Korunan Alanlar Haritaları

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, gen koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri vb. koruma statüsü bulunan alanları gösteren haritalardır.

Jeolojik Haritalama

Jeolojik Haritalama

Yeryüzünde bulunan detayların belirli sembolojiler ile gösterildiği, eş yükseklik eğrilerinin kullanıldığı ve proje alanlarına ait köşe koordinat değerlerinin verildiği haritalardır.