ÇEVRE FAALİYETLERİ

Başta pirit olmak üzere, sfalerit, galen, kalkopirit gibi sülfitli minerallerin hava ve su ile temasa geçerek oksidasyona uğraması ve sülfit mineralleri ile beslenen bazı bakteri türlerinin bu oksidasyon hızlarını arttırması ile oluşan doğal drenaja Asit Kaya Drenajı denir.

Maden Atık Yönetim Planı

Madencilik faaliyetleri esnasında ortaya çıkan maden atıklarının yönetimi konusunda çalışmalar yürütülmelidir.

Çevre İzin Faaliyetleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 5 inci maddesi gereğince; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı alması zorunludur.

ÇED İzinleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince yatırımcıların çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi süreci için tüm mühendislik çalışmalarını yürütmekteyiz.

Jeokimyasal Arama Yöntemleri

İz elementlerin cevherleşme alanlarındaki jeokimyasal davranışlarını ve dağılımlarını saptamak, cevher yatağının tespiti için yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının temelini oluşturur.

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği kapsamına giren sahaların takibi ve temizlenmesine ilişkin süreçleri yürütmekteyiz.

Atık Barajı Tasarımları ve Hesaplamaları

Atık Barajı Tasarımları ve Hesaplamaları

Arazide Atık barajı için en uygun bölgeler belirlenir ve bu bölgelerde kazı-dolgu ve maliyet oranları minimum olacak şekilde tasarım çalışmaları yapılır.

Derivasyon ve Kuşaklama Kanalı Tasarımları

Derivasyon ve Kuşaklama Kanalı Tasarımları

Proje alanları içinde kalan tasarımların bölgeye düşen yağışlarından korumak veya su yönünü değiştirmek amacıyla yapılan tasarımlardır.

Korunan Alanlar Haritaları

Korunan Alanlar Haritaları

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, gen koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri vb. koruma statüsü bulunan alanları gösteren haritalardır.

Jeolojik Haritalama

Jeolojik Haritalama

Yeryüzünde bulunan detayların belirli sembolojiler ile gösterildiği, eş yükseklik eğrilerinin kullanıldığı ve proje alanlarına ait köşe koordinat değerlerinin verildiği haritalardır.

Topoğrafik Haritaların Hazırlanması

Topoğrafik Haritaların Hazırlanması

Yeryüzünden elde edilecek malzeminin veya kazı-dolgu işlemleri sonuçunda ne kadar malzeme kullanılması için yapılan hacim hesaplamaları.