E- ÇEVRE İZİN

 

ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ

 

Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır.

 

Ülkemizde, planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin/lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır ( https://ecbs.cevre.gov.tr ).

 

Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır.

 

Devlet Planlama Teşkilatının Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda 15 nolu eylem olarak yer alan Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi, aynı zamanda Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi arasında yer almaktadır. Mevcut durumda 01.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre Çevre İzin ve Lisansları alınmaktadır.

 

Çevrimiçi Çevre İzinleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğunda bulunan tüm Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir yazılımdır.

 

Bu kapsamda, Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına Çevre Görevlisi veya Çevre Danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Başvuruların tümü elektronik ortamda yapılmakta olup, başvuru için gereken tüm evrak elektronik imza ile imzalanmaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi de yine elektronik ortamda olmaktadır. Başvuruları inceleyecek merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler (Ek-1 listesinde yer alan) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler (Ek-2 listesinde yer alan) için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleridir.

 

ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

E-çevre izinlerinin tüm işlemleri, Çevre Görevlisi tarafından yapılmaktadır.

 

Çevre Görevlisi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Görevlisi Belgesine sahip kişilerdir.

 

Çevre Görevlisi olabilmek için aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olmak gerekmektedir:

 

a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya Çevre Mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.

b) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI NEDİR?
 

30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre yönetimi hizmeti vermesi için Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından belgelendirilen tüzel kişidir.

 

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

 

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre  İzin ve Lisans Yönetmeliği ve bu yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikleri kapsayacak şekilde işletmeler Çevre İzin ve Lisans İşlemlerini “Çevrim İçi Çevre İzinleri Yazılım Portalı” üzerinden yapmaktadır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince EK-1 ve EK-2 listesinde bulunan tesislerin çevre izni ve/veya lisansı alınması için Çevre Danışmanlık Yeterliliği olan firmalardan hizmet alınması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmıştır. İlgili tesislerin çevre izni ve/veya lisansından muaf olması durumunda da EK-1 veya EK-2 listelerinde bulunmaları durumunda Çevre Danışmanlık Hizmeti almaları gerekmektedir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 listesinde bulunmayan tesisler her ne kadar “Çevre İzninden muaf olsalar da muafiyet belgeleri alınmalı, atık yönetimi kapsamında “Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nı faaliyette bulundukları illerde bulunan valiliklere bağlı Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine sunarak onaylarının almaları gerekmektedir.

 

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

 

Çevre danışmanlık firmasına Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesidir. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgemiz bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE YÖNETİMİ NEDİR?

 

İdarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasıdır.