آلودگی خاک و سایتهای آلوده با منبع نقطه‌ای

آلودگی خاک؛ تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک توسط پسماندهای جامد، مایع و آلاینده‌های رادیواکتیو است. تمام تغییرات منفی که در خاک رخ خواهد داد بی شک تأثیر جدی بر زندگی انسان دارند.

به منظور جلوگیری از آلودگی خاک به عنوان یک محیط دریافت کننده، شناسایی مناطق و بخش‌هایی که آلودگی در آنها وجود دارد و همچنین تعیین اصول پاکسازی و نظارت بر خاک‌ها و محیط‌های آلوده مطابق با اهداف توسعه پایدار، آئین‌نامه کنترل آلودگی خاک و سایت‌های آلوده با منابع نقطه‌ای در روزنامه رسمی مورخ 08.06.2010 به شماره 27605 منتشر و اجرایی شد.

به منظور شناسایی سایت‌های آلوده یا مناطق دارای خطر آلودگی، “فرم اطلاعات مقدماتی فعالیت” در درجه اول بر روی سیستم اطلاعات زیست محیطی برای شرکت‌ها تهیه می‌شود. فرم اطلاعات مقدماتی فعالیت توسط اداره محیط زیست و شهرسازی استان تأیید و به وزارت محیط زیست و شهرسازی ارائه می‌شود. در این فرایند مشخص می‌شود که آیا منطقه عملیاتی، منطقه مشکوکی است یا نه و بدین منظور منظقه مذکور توسط اداره محیط زیست و شهرسازی استان بازرسی می‌شود. در حین بازرسی، اگر هیچ آلودگی در منطقه مشاهده نشود و همچنین احتمال وجود هیچ گونه آلودگی داده نشود، سایت از لیست سایت‌های مشکوک خارج می‌شود.

در مورد “مناطق نیاز به پیگیری” یا “مناطق نیاز به تمیز کردن” نیاز هست با یکی از شرکت‌ها و موسساتی که دارای گواهی صلاحیت از طرف وزارت محیط زیست و شهرسازی هستند همکاری شود. شرکت ما نیز از معدود شرکت‌هایی است که دارای گواهی صلاحیت برای نظارت و تمیز کردن سایت های آلوده و کنترل آلودگی خاک در سایت‌های آلوده با منبع نقطه‌ای است.