تست آبخوان

 

• بهره‌برداری، حفاظت و بهبود آب‌های زیرزمینی در پروژه‌های استخراج معادن و کارهای زیرزمینی،

• تعیین فاکتورهایی مانند سرعت جریان، افت سطح آب پیش بینی نشده،

• وجود و موقعیت شرایط مرزی، جریان و مقادیر احتمالی بین سفره‌های زیرزمینی همسایه، شرایط تحت فشار یا جریان آزاد با هدف تعیین و برآرود تلفات چاه و بهره‌وری چاه.

 

تست‌های سفره آبی در فرایند گزارش اثرات زیست محیطی

 

آزمایشات سفره آبی؛ این یک برنامه کاربردی است که در معادن رو باز و بسته، در طی فرایند تهیه گزارش اثرات زیست محیطی بر روی چاه‌های تولید و کنترل انجام می‌شود. با آزمایشات سفره آبی؛ پارامترهای هیدروژئولوژیکی مانند تغییرات سطح آب زیرزمینی، هدایت و ضریب ذخیره واحد زمین شناسی تعیین می‌شود.

 

تست‌های سفره آبی در فعالیت‌های معدنی

 

تغییرات سطح آب در معادن فلزی (گودال روباز، گودال بسته) و تأسیسات غنی‌سازی مربوط به آنها کنترل می‌شود. آزمایش‌های مشاهده و سفره آبخوان در محدوده تعیین کارایی چاه‌های تأمین آب حفر شده برای تأسیسات و مطالعات آبگیری در معادن در چاه‌های آبرسانی انجام می‌شود.

تست پمپ

 

تست پمپ برای تعیین پارامترهای هیدروژئولوژیکی مانند رسانایی، هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره واحد زمین شناسی که در آن چاه حفر شده است انجام می‌شود. تست پمپ در ۴ مرحله انجام می‌شود. این مراحل عبارتند از: توسعه چاه، آزمایش پمپ آبشار، جریان با دبی ثابت و افزایش مجدد. مدت زمان تست جریان با دبی ثابت با توجه به جوابگو بودن چاه می‌تواند متفاوت باشد و این زمان به طور استاندارد بین ۲۴ تا ۱۹۶ ساعت متغیر است. بیشتر نگه داشتن مدت زمان آزمایش پمپ باعث می‌شود که امکان دیده شدن مخروط کاهش در پهنای بزرگتر را می‌دهد، به این معنی که شعاع اثر بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب؛ وجود ساختارهای زمین شناسی (گسل شکسته-گسست و غیره) در اطراف چاه ایجاد شده باید مشخص شوند.
مشاوره میتو با مهندسین متخصص هیدروژئولوژی خود بدون هیچ وقفه‌ای از ابتدا تا انتهای آزمون در محل آزمون و چاه‌ها حض.ر خواهند داشت.

تست اسلاگ

 

به منظور تعیین پارامترهای آبخوان، هنگامی که پارامترهای هیدروژئولوژیکی واحد زمین شناسی که آزمایش چاه در آن انجام می شود در سطحی قرار بگیرند که آزمایش پمپ انجام نشود، از روش آزمایش اسلاگ استفاده می‌شود. در برنامه ساخته شده در آزمون اسلاگ؛ با انداختن ناگهانی یک شیئ با حجم معلوم در درون چاه تفاوت بین سطح آب استاتیک و سطح آب پویا با توجه به تغییر زمان-افزایش و زمان-افت محاسبه می‌شود.
ضریب هدایت هیدرولیکی (K)، ضریب ذخیره (S) و رسانایی (T) از این نمودار محاسبه می‌شود که نشان دهنده تغییر سطح آب در طول زمان است.
در حالی که آزمایش‌های پمپ نتایج دقیقی را در جریان‌هایی بالاتر از یک دبی خاصی بدست می‌دهند، آزمون اسلاگ در دبی‌های کمتر از این میزان، یعنی مایعات با نفوذ پذیری متوسط و پایین کاربرد دارند.