کیفیت آب

در هنگام فعالیت‌های استخراج معادن، بسیار مهم است که ساختار طبیعی آبهای زیرزمینی و سطحی بهم نخورد. بنابراین، نظارت بر این آب‌ها بایستی بطور دوره‌ای قبل، حین و بعد از فعالیت استخراج انجام شود. هدف از مطالعه نظارت بر آب؛ تعیین کیفیت آب قبل از فعالیت به عنوان مرجع، پیگیری تغییرات احتمالی کیفیت آب در طول فعالیت و توانایی مداخله در صورت لزوم. این کارها با توجه به اصول ارائه شده توسط وزارت انجام می‌شود.

تعیین خصوصیات آب با توجه به نوع فعالیت انجام پذیر است. تعیین آبهای زمین گرمایی، تعیین پایداری در تأمین آب، مطالعاتی برای تفکیک سیستم هیدروژئولوژی و روابط آبها با یکدیگر از جمله اهداف این مطالعه می‌باشد. در این موارد بطور هدفمند، پارامترهای ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی آب‌ها اندازه‌گیری می‌شوند. این اندازه‌گیری‌ها می‌تواند پارامترهای فیزیکی، کاتیون – آنیون غالب، ایزوتوپ‌ها، عناصر کمیاب، فلزات کل / محلول و پارامترهای باکتری شناسی باشد.