روشهای جستجوی ژئوشیمیایی

 

روش های اکتشاف ژئوشیمیایی در تشخیص سنگ معدن
تعیین رفتار ژئوشیمیایی و توزیع عناصر کمیاب در مناطق معدنی برای تعیین کانسار سنگ معدن اساس مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری را تشکیل می‌دهد. به منظور ارزیابی ژئوشیمیایی عنصر شاخص، که بخش اقتصادی کار معدن را تشکیل می‌دهد، نتایج آماری آن در رابطه با مسیر یاب باید به درستی تفسیر شوند. مقدار آستانه تعیین شده با رویکردهای آماری یک پارامتر اساسی است که اساس مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری را در محدوده مطالعات اکتشافی انجام می دهد و برای نقشه برداری ناهنجاری لازم است. علاوه بر پارامترهایی مانند الگوی نمونه برداری، اندازه و مقدار در مطالعات جهت گیری، تعیین عنصر مسیریاب برای تشخیص ناهنجاری باید با رعایت پروتکل‌های کنترل کیفیت / صلاحیت کیفیت (QA / QC) انجام شود. نمونه‌گیری با استفاده از پروتکل‌های QA / QC در چهارچوب استانداردهای جهانی قابلیت اطمینان برنامه اکتشاف ژئوشیمیایی را افزایش می‌دهد.

 

نمونه برداری از خاک

پس از امورات با اولویت بالا مانند فرکانس نمونه برداری، تعیین زون‌های خاک، روش‌های تجزیه و تحلیل و مقادیر نمونه، نمونه هایی که طبق پروتکل های QA / QC گرفته می‌شوند، پایه‌ای برای تعیین مناطق ناهنجاری خواهند بود. با توجه به سنگ معدن جستجو شده، مسیر یاب مناسبی تعیین خواهد شد، نمونه‌های گرفته شده توسط روش‌های آزمایشگاهی آنالیز شده و ناهنجاری داده شده توسط سنگ معدن روی زمین تعیین می‌شود و این ناهنجاری مبنایی برای مطالعات تعیین ذخایر است. استفاده از تجهیزات استاندارد که هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی‌کند و اقدامات احتیاطی برای به حداقل رساندن این آلودگی در پروتکل‌هایی که توسط کارشناسان نمونه‌برداری اعمال می‌شود، از نظر نمونه گیری دقیق و قابل اعتماد، بسیار مهم هستند. بطوریکه آلودگی در حد خیلی خیلی کم در نمونه‌گیری خبر از آنالیز دقیق و قابل اعتماد خواهد داد.