زهکش اسیدی سنگ - زهکش اسیدی معدن

تخلیه طبیعی حاصل از اکسیداسیون مواد معدنی سولفیدها مانند اسفالریت ، گالن، کالکوپیریت، به ویژه پیریت، از طریق تماس با هوا و آب و با افزایش این میزان اکسیداسیون به کمک برخی از گونه‌های باکتریایی که با مواد معدنی سولفید تعذیه می‌کنند، زهکش سنگ اسیدی نامیده می‌شود. زهکشی سنگ اسیدی به دلیل افزایش میزان اسیدیته این سنگ‌ها در اثر تماس با هوا و آب در محیط‌های طبیعی و یا در نتیجه فعالیت‌های انسانی و تشکیل لیچ در نتیجه افزودن فلزات محلول به محیط عوامل محیطی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.در نتیجه فعالیت های استخراج ، آبهای سطحی و زیرزمینی ممکن است تحت تأثیر تخلیه سنگ‌های اسیدی و شستشوی فلزات در مناطق زائد واحدهای حاوی سولفید قرار بگیرند که در مناطق ذخیره سنگ معدن، دامنه‌های گودال باز و دیواره‌های گودال زیرزمینی با هوا و آب تماس پیدا می‌کنند باشند که ورود این آبها به محیط زندگی مشکلات زیست محیطی و اجتماعی را ممکن است بوجود آورند. به همین دلیل ، برنامه تخمین زهکشی اسید سنگ باید با یک مطالعه دقیق ایجاد شود و اثرات منفی زیست محیطی آن باید با اقدامات مطابق با مقررات و استانداردهای بین المللی از بین برداشته شود.

در نتیجه فعالیت های استخراج ، آبهای سطحی و زیرزمینی ممکن است تحت تأثیر تخلیه سنگ‌های اسیدی و شستشوی فلزات در مناطق زائد واحدهای حاوی سولفید قرار بگیرند که در مناطق ذخیره سنگ معدن، دامنه‌های گودال باز و دیواره‌های گودال زیرزمینی با هوا و آب تماس پیدا می‌کنند باشند که ورود این آبها به محیط زندگی مشکلات زیست محیطی و اجتماعی را ممکن است بوجود آورند. به همین دلیل ، برنامه تخمین زهکشی اسید سنگ باید با یک مطالعه دقیق ایجاد شود و اثرات منفی زیست محیطی آن باید با اقدامات مطابق با مقررات و استانداردهای بین المللی از بین برداشته شود.

برای توصیف دقیق برنامه مدیریت زهکشی اسید سنگ؛

مطالعه مدل زمین شناسی سه بعدی خاص سایت با اطلاعات حفاری
نمونه‌ برداری
تعیین نمونه‌های آزمایش استاتیک و تعیین آزمایشاتی که باید انجام شوند
تعیین نمونه‌های آزمایش کینتیکی آزمایشگاهی و میدانی و تعیین تست‌هایی که باید انجام شوند
محاسبات تعادل جرم
تعیین اقدامات لازم زیست محیطی و ایجاد برنامه‌های مدیریتی
مطالعات پایش تخلیه سنگ اسید و اقدامات زیست محیطی از دوره اکتشاف معدن تا تعطیلی معدن و بعد از آن
ضروری می‌باشد.

برای یک استخراج پایدار و بدون دردسر، بایستی “تخلیه سنگ اسید” قبل از وقوع پیش بینی شود و اقدامات لازم باید از دوره اکتشاف تا تعطیل شدن معدن اجرا و نظارت شود. در غیر این صورت، ممکن است از نظر زیست محیطی و اقتصادی مشکلات پیش بینی نشده‌ای رخ دهد و این موارد، مردم منطقه و صاحبان مشاغل را تحت تأثیر قرار دهد.

مشاور میتو، به همراه کادر مهندسی متخصصمان در زمینه‌های خود و مشاوران علمی که مدت‌ طولانی است با آنها همکاری می‌کنیم، دقیق‌ترین و سریع‌ترین پشتیبانی را در زمینه تخلیه اسید سنگ و تخلیه اسید معدن که ممکن است نیاز داشته باشید به شما ارائه می‌دهد.