طراحی اماکن ذخیره سازی پسماند  –  پروژه اجرای سد زباله

 

ساختارهای مهندسی که اطمینان می‌دهند پسماندهای معادن از مرحله تولید تا دفع نهایی به گونه‌ای مدیریت شوند که به محیط زیست و سلامت انسان آسیب نرسانند، تاسیسات ذخیره سازی پسماندها هستند. این ساختار مهندسی با هدف نگه داشتن پسماندهای معدن و / یا فاضلاب در منطقه طراحی شده و عدم تعامل با طبیعت می‌باشد.

تاسیسات ذخیره سازی زباله، یکی از حساس‌ترین سازه های یک معدن بوده که با توجه به لرزه خیزی ، هواشناسی ، خصوصیات هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی ، پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی منطقه طراحی شده است. در غیر این صورت، مشکلاتی اعم از نشتی و سرریز شدن، بی ثباتی بدنه، آلودگی در مقیاس بزرگ را در پی داشته و محیط زیست و مردم با تهدید جدی مواجه خواهند بود.

تاسیسات ذخیره سازی پسماند، بایستی مطابق “مقررات پساماندهای معدنی” که در روزنامه رسمی مورخ 15/07/2015 به شماره 29417 منتشر شده است، بعلاوه “مقررات مدیریت پسماند” که در روزنامه رسمی مورخ 02/04/205 به شماره 29314 ، همچنین مطابق با استانداردهای بین المللی و سایر قوانین ملی به تاریخ 5/07/2015 ایجاد شوند.

مشاوره میتو ارائه دهنده خدمات مشاوره ای حرفه‌ای مطابق با استانداردهای بین المللی، مقررات و قوانین موجود در مورد ذخیره سازی پسماندها می‌باشد.

تمام خدماتی که در مورد ذخیره سازی پسماندها ارائه می‌دهیم:
• مطالعات فعلی،
خدمات زمین شناسی و ژئوتکنیک ،
• مطالعات هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی ،
• تجزیه و تحلیل خطرات زلزله ،
• انتخاب سایت سد و طراحی‌های سه بعدی ،
• طرح‌های سازه کمکی سد (کانال‌های اتصال ، سازه های حفاظت از آبهای زیرزمینی ، استخرهای ته‌نشینی ، سیستم‌های آب بندی)