طراحی چاه‌ها

طراحی صحیح چاه برای آینده چاه بسیار مهم است. محاسبه صحیح پارامترهای سفره آبی؛ بستگی به فیلتراسیون و توسعه مناسب دارد. طراحی چاه باید به خوبی و زیر نظر مهندس متخصص هیدروژئولوژی ساخته شود. به این ترتیب از تلفات احتمالی چاه جلوگیری می‌شود. مهندسین متخصص هیدروژئولوژی ما در مشاور میتو؛ از طراحی تا مرحله اجراء چاه با دقت و حساسیت خاصی کار کرده و یک نتیجه مطمئن، دقیق و مطلوبی را ارائه می‌دهند.