برنامه تعطیلی تدریجی

لایه های بالایی پشته‌ها به شکلی ساخته شده‌اند که امکان تخلیه آب توسط نیروی جاذبه را فراهم می‌کنند و در عین حال از هدر رفت آب محافظت می‌کنند. در چنین مواردی، طرح بسته شدن تدریجی علاوه بر پروژه احیاء تنظیم می‌شود.

طرح تعطیلی تدریجی طرحی است که بسته شدن منطقه را مطابق با شکل نهایی آن پس از بسته شدن و بازگشت آن به طبیعت و مطابق با تکنیک‌های جنگل کاری برای ایجاد اکوسیستم جنگل در مناطق تخلیه مانند تخلیه زباله و سد زباله نشان می‌دهد.

شرکت ما با کادر متخصصی که در اختیار دارد خدماتی را برای تهیه برنامه‌های تعطیلی تدریجی مطابق با قانون جنگل شماره 6831 ارائه می‌دهد.