مطالعات آب‌های زیرزمینی برای معادن

مشکلات آب‌های زیرزمینی یکی از مشکلات متداول است که به ویژه در عملیات استخراج معادن فلزات با آن رو در رو هستیم. بنابراین، اطلاعات اساسی در مورد سطح آب زیرزمینی را می‌توان با حفاری قبل از افتتاح معادن بدست آورد. پس از این مطالعات، طراحی مناسب چاه‌های کنترل و در مرحله بعدی چاه‌های تولید انجام می‌شود. علاوه بر اینکه از این چاه‌های ایجاد شده پارامترهای سفره آبی مورد نیاز در مطالعات هیدروژئولوژیکی تعیین می‌شوند، برای آبگیری، زهکشی اسید معدن و تأمین آب تأسیسات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.