آبگیری معدنی

معدنی آبگیری مطالعات پوشش برنامه های کاربردی در هر دو باز و معادن زیرزمینی به خلاص شدن از زمین آب است که تهدیدی برای زندگی کاری از معدن از منطقه در طول دوره کار است. تست های آبخوان انجام می شود و شعاع ضربه از چاه ها تعیین می شود ؛ جریان آب مورد نیاز برای کاهش جدول آب های زیرزمینی به سطح مورد نظر محاسبه می شود و عکس های مناسب انجام می شود. تخلیه آب به هر دو استخر جمع آوری و خطوط زهکشی موجود با عکس های انجام شده ارائه شده است.

 

از این نمودار نشان دهنده تغییر سطح آب در طول زمان ، ضریب هدایت هیدرولیکی (K) ، ضریب ذخیره سازی (S) و هدایت (T) محاسبه می شود.
پمپ تست به نتایج سالم در بازده بالاتر خاص نرخ جریان در حالی که مثل حلزون حرکت کردن تست استفاده می شود در جریان زیر این عملکرد یعنی متوسط و کم نفوذ آبخوان.