مجوزهای افتتاح محل کار پروانه کسب و کار

در اصلاحیه آئین‌نامه افتتاح پروانه کسب و کار که با تصویب شورای وزیران در تاریخ 10/08/2005 و با شماره 2005/9207 به اجرا درآمده و در روزنامه رسمی مورخ 03/07/2011 و به شماره 27983 منتشر شده است، مقررات جدیدی وضع گردیده‌ است.

برای شروع فعالیت‌های مرتبط با معدن و برپائی تأسیسات موقت در منطقه، مجوزهای موردنیاز برای این فعالیت‌ها توسط ادارات ذیربط استانی صادر می‌شود. اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد شروع فعالیت‌های معدنی و برپائی تأسیسات موقتی مرتبط با این فعالیت‌ها را شروع کنند مجاب به پر کردن فرم نمونه و مراجعه به اداره استانی مربوطه هستند.

برای شروع به فعالیت‌های معدنی که در زمره شرکت‌های غیر بهداشتی بوده و برپائی تأسیسات در این حوضه فعالیتی، پروانه‌های کسب و کار مشترک یا جداگانه داده می‌شود، فعالیت‌های استخراج معدن که در محدوده الزامی بودن گزارش اثرات زیست محیطی قرار دارند و کل منطقه پروانه معدن برای سایر فعالیت های معدن است شامل امکانات است.

فعالیت‌های اکتشاف معدن مشمول آئین‌نامه پروانه کسب و کار نیستند. با این وجود، اگر تولید در مدت معتبر بودن پروانه اکتشاف انجام شود، اخذ پروانه کسب و کار اجباری است.

مشاوره میتو خدمات مشاوره‌ای در زمینه افتتاح مشاغل و اخذ مجوزهای کاری مورد نیاز برای فعالیت‌های معدنی را ارائه می‌دهد.