مجوزهای جنگل

مطابق ماده 66 “آئین‌نامه مجوزهای واحدهای کاری و سرمایه گذاری واقع در مناطق جنگلی” به شرکت‌هایی که در مناطقی که بعنوان جنگل تلقی می شوند فعالیت خواهند کرد، پروژه‌های مورد نیاز برای اخذ مجوز‌های مندرج در مواد 16، 17، 18 و 57 قانون جنگل به شماره 6831 توسط مهندسان جنگل ما که با 28 مدیریت منطقه‌ای جنگل‌ها و مراتع در ارتباط تنگاننگ می‌باشند با دقت تمام تهیه می‌گردد.

 

موضوعاتی که توسط ما مشاوره داده می‌شوند:

 

• تهیه پرونده مجوز اکتشاف معدن
• تهیه پرونده مجوز عملیات استخراج
• تهیه پرونده مجوز تأسیسات معدن
• تهیه پرونده مجوز زیرساخت معدن
• طراحی پروژه احیاء
پروژه احیاء (مطابق ماده‌های ۱/۱۸ و ۵/۱۸ آیین‌نامه مربوطه)
• پروژه احیاء سایت‌های معدنکاری قدیمی
• تهیه برنامه بستن تدریجی
• مجوزهای پروژه‌های جنگلی نیروگاه‌های برق آبی و مشاوره طبق مواد ۳/۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون جنگل
• مجوزهای پروژه‌های جنگلی نیروگاه‌های بادی و مشاوره طبق مواد ۳/۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون جنگل
• مجوزهای پروژه‌های جنگلی خط انتقال انرژی و مشاوره طبق مواد ۳/۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون جنگل
• تهیه پرونده پیش مجوزهای پروژه‌های جنگلی نیروگاه‌های حرارتی و مشاوره طبق مواد ۳/۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون جنگل
• تهیه پرونده نهایی مجوزهای پروژه‌های جنگلی نیروگاه‌های حرارتی و مشاوره طبق مواد ۳/۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون جنگل
• تهیه پرونده خطوط لوله انتقال آب، فاضلاب، نفت، گاز طبیعی و جاده
• پرونده مجوز دکل اندازه گیری باد
• طرح نظرسنجی