مجوز کاربری غیرکشاورزی

 

بمنظور حفظ عملکردهای طبیعی خاک ضروری است که از آن محافظت شود. از آنجائیکه فعالیت‌های کاربری اراضی که نیازمند به خاکبرداری یا خاکریزی هستند منجر به از بین رفتن خاک و تخریب زمین می‌شوند، رفع این وضعیت با پروژه حفاظت از خاک بسیار مهم است.

با در اختیار داشتن کادر مهندسی مجرب، قادر هستیم روی پروژه‌های حفاظت از خاک کار کنیم، در این پروژه‌ها در حالیکه از حقوق مالکیت زمین‌ها استفاده می‌شود؛ به منظور حفاظت از عملکرد تولید رویشی، عملکردهای صنعتی، اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیکی آن به طور کامل، جزئی و یا موقتی، مطابق مندرجات ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون شماره ۵۴۰۳ بعنوان اصلاحیه قانون شماره ۶۵۳۷ “قانون حفاظت از خاک و استفاده از زمین” اقدام می‌‌کنیم.