خدمات گواهی و مجوز محیط زیست

 

مطابق با ماده 5 مقررات گواهی و مجوز زیست محیطی؛ بمنظور اینکه شرکتها بتوانند در زمینه‌های ذکر شده در ضمیمه 1 و 2 مشغول به فعالیت شوند باید گواهینامه و یا مجوز محیط زیست را دریافت کنند.
گواهینامه‌ها یا مجوزهای زیست محیطی توسط واحد مدیریت محیط زیست، مسئول محیط زیست استخدام شده و یا توسط شرکت‌های مشاوره محیط زیست مجاز از طرف وزارتخانه انجام می‌شود.

گواهی فعالیت موقت
هنگامی که واحد کاری برای گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی اقدام می‌کند، گواهی با اعتبار 1 سال اعطاء می‌شود تا اینکه در ان مدت تأیید کند در طول فعالیت خود مطابق با قوانین مربوطه فعالیت خواهد کرد.

مجوز محیط زیست
مطابق با قانون محیط زیست حداقل یکی از مجوزهای با موضوع؛ آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تخلیه فاضلاب و تخلیه عمقی دریا را دریافت کرده باشد.

گواهینامه محیط زیست
این گواهینامه که در واقع یک گواهی فنی نیز می‌باشد مربوط به کار و زمینه فعالیتی آن واحد می‌تواند موضوعاتی از قبیل بازیافت، دفع، ذخیره سازی موقت، پردازش و تصفیه باشد که در پیوست 3C گواهینامه و مجوز محیط زیست وجود دارد.

واحدهای متقاضی گواهینامه و مجوز محیط زیست باید حائز شرایط مورد نیاز قانون مجوز و مراحل مجوز که در http://www.csb.gov.tr منتشر شده است باشند.

 

روال اخذ گواهینامه و مجوز محیط زیست

 

مطابق با آئین‌نامه گواهی و مجوز محیط زیست، صدور و اخذ گواهینامه و مجوز زیست محیطی در دو مرحله انجام می‌شود. کل مراحل کار بصورت آنلاین از طریق آدرس اینترنتی https://ecbs.cevre.gov.tr مربوط به وزارت محیط زیست و شهرسازی انجام می‌شوند.
درخواست‌های گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی توسط واحد مدیریت محیط زیست، مسئول محیط زیست استخدام شده و یا یکی از شرکت‌های مشاوره محیط زیست مجاز از طرف وزارتخانه انجام می‌شود.
مرحله اول؛ درخواست گواهی فعالیت موقت.
مرحله دوم؛ درخواست گواهینامه و یا مجوز محیط زیست.

اخذ گواهی فعالیت موقت
واحدهایی که می‌خواهند گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی دریافت کنند به صورت آنلاین (آنلاین) با مدارک مشترک و اختصاصی هر کدام از گواهینامه‌ها که در آئین‌نامه گواهینامه و مجوزهای زیست محیطی مشخص شده‌اند اقدام نمایند. این مدارک در قسمت مقررات مربوط به گواهینامه و مجوز زیست محیطی موجود در پیوست 3B ارائه شده است.
بر اساس مدارک مشترک و اختصاصی که از طرف واحد کاری برای اخذ گواهی فعالیت موقت ارائه شده بعد از ۳۰ (سی) روز بررسی مدارک یک گواهی فعالیت موقت معتبر برای مدت 1 (یک) سال توسط مقام ذیصلاح داده می‌شود.
در صورت وجود نقص در هرکدام از اطلاعات، مدارک و گزارش‌ها در این درخواست مذکور، مرجع ذیصلاح موارد را به متقاضی اعلام می‌کند. نقص‌ها باید ظرف ۶۰ (شصت) روز از تاریخ اطلاع رسانی تکمیل و برطرف شده و به مقام ذیصلاح ارسال شود. درخواستی که کمبودهای آن تکمیل شده باشد توسط مرجع دیصلاح ظرف مدت 20 (بیست) روز مجددا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. درصورتی که درخواست، مناسب تشخیص داده نشود یا کمبودها در فرصت مشخص شده به مرجع ذیصلاح ارسال نشود، درخواست گواهی فعالیت موقت رد می‌شود.

 

اخذ گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی

 

درخواست گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی، با بهمراه داشتن مدارک اختصاصی از قبیل گزارش اندازه‌گیری آلودگی هوا، گزارش آلودگی صوتی، گزارش فنی تخلیه فاضلاب، گزارش فنی تخلیه عمقی دریا ، گزارش تناسب فنی، گزارش نتیجه سوزاندن آزمایشی، گزارش نظارت و غیره بسته به نوع مجوز درخواستی بصوت آنلاین انجام خواهد گرفت. لیست و جزئیات این مدارک در پیوست 3C مقررات صدور کواهینامه و مجوز زیست محیطی مشخص شده است.
واحدهای فعالیتی، 180 (یکصد و هشتاد) روز بعد از تاریخ تهیه گواهی موقت فعالیت، همراه با اطلاعات، مدارک و گزارشات اختصاصی (به عنوان مثال؛ اگر موضوع درخواست آلودگی هوا باشد، گزارش اندازه گیری انتشار آلودگی هوا) برای تکمیل مراحل درخواست الکترونیکی گواهینامه و یا مجوز محیط زیست باید ارائه دهد. این درخواست توسط مرجع ذیصلاح ظرف مدت 60 (شصت) روز بررسی می‌شود. در صورت عدم وجود نقص اطلاعات، مدارک و گزارشات در پرونده و صلاحدید مرجع، مجوز زیست محیطی یا گواهینامه زیست محیطی با اعتبار 5 (پنج) سال صادر می‌شود.
در غیر این صورت، 90 (نود) روز برای تکمیل نواقص تعیین شده در نظر گرفته خواهد شد. اگر نواقص برطرف نشوند یا طبق آنچه در این فرآیند مشخص شده تکمیل نشوند، گواهی فعالیت موقت لغو می‌شود. بعد از رد درخواست مجوز برای بار اپل با پرداخت قیمت مجوز تعیین شده روند درخواست و صدور مجوز و گواهینامه دوباره راه اندازی می شود. در پایان این روند، در صورتیکه به واحد فعالیتی مجو موقت و یا گواهی و یا مجوز زیست محیطی داده نشود فعالیت آن تا مدت 60 (شصت) روز متوقف شده و در این مدت نمی توانند درخواست گواهی موقت نمایند. در پایان مدت 60 (شصت) روزه در صورت درخواست برای صدور مجوز موقت هزینه‌های پرداختی به میزان دو برابر حالت عادی خواهد بود. در پایان این دوره از درخواست مجوز موقت واحدهایی که موفق به دریافت گواهی موقت، گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی نشوند به مدت 90 (نود) روز فعالیت خود را متوقف نموده و در این مدت مجاز به درخواست مجوز موقت نخواهند بود.
واحدهایی که بدون داشتن گواهی فعالیت موقت، گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی مشغول به فعالیت شوند جرایم اداری مطابق با مفاد قانون محیط زیست شماره 2872 در مورد آنها اعال خواهد شد.
تمام اندازه گیری‌ها و تجزیه و تحلیل‌هایی که اساس گواهینامه و یا مجوزهای زیست محیطی را تشکیل می‌دهند باید توسط موسسات و سازمان‌های مجاز از طرف وزارتخانه انجام شوند.
واحد فعالیتی و شرکت‌های مشاوره مجاز محیط زیست به طور مشترک مسئولیت کلیه فرایندها را از زمان ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح تا پایان فرایند درخواست، صحت اطلاعات، اسناد و گزارش‌ها، انطباق یا عدم انطباق با قوانین و عواقب قانونی که ممکن است در پی داشته باشد را برعهده دارند.

گواهینامه یا مجوز زیست محیطی، مدت اعتبار و تمدید اعتبار آن

 

گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی که برای واحدی صادر می‌شود، مدت پنج (5) سال اعتبار دارد. درصورتیکه تغییری در شرکت و یا شرایط مندرج در گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی ایجاد نشود، حداقل 180 (یکصد و هشتاد) روز قبل از انقضا پنج (5) ساله بایستی درخواست تمدید گواهینامه و یا مجوز زیست محیطی را داده باشد.

روند اخذ گواهینامه یا مجوز زیست محیطی ظرف 30 روز پس از ایجاد تغییرات زیر مجدداً آغاز می‌شود:
– تغییر محل فعالیت
– تغییرات در زمینه فعالیت‌های واحد فعالیتی،
– تغییر در سیستم سوخت و یا نوع سوخت مورد استفاده،
– افزایش ظرفیت تولید کل و یا میزان احتراق کل / توان حرارتی نامی شرکت حداقل به میزان یک سوم مقدار قبل افزایش یابد و یا شامل چهارچوب پیوست 1 این آئین‌نامه باشد.

اعلان پایان فعالیت

واحدهایی كه گواهي فعاليت موقت، گواهینامه یا مجوز زیست محیطی اخذ كرده اند موظفند در صورت خاتمه فعاليت خود به هر دليل ظرف 3 ماه مراتب را به مرجع ذیصلاح اطلاع دهند.

قوانین مرتبط؛
آئین‌نامه بازرسی محیط زیست
آئین نامه گواهینامه یا مجوز زیست محیطی
آئین‌نامه مرتبط با مسئول محیط زیست، واحد مدیریت محیط زیست و شرکت‌های مشاوره محیط زیست