فعالیت های زیست محیطی

تخلیه طبیعی حاصل از اکسیداسیون مواد معدنی سولفیدها مانند اسفالریت ، گالن، کالکوپیریت، به ویژه پیریت، از طریق تماس با هوا و آب و با افزایش این میزان اکسیداسیون به کمک برخی از گونه‌های باکتریایی که با مواد معدنی سولفید تعذیه می‌کنند، زهکش سنگ اسیدی نامیده می‌شود.

مدیریت پسماند معدن

مطالعات باید بر روی مدیریت زباله های معدنی ناشی از فعالیت های معدن انجام شود.

فعالیت‌های مجوز محیط زیستی

مطابق با ماده 5 مقررات گواهی و مجوز زیست محیطی؛ بمنظور اینکه شرکتها بتوانند در زمینه‌های ذکر شده در ضمیمه 1 و 2 مشغول به فعالیت شوند باید گواهینامه و یا مجوز محیط زیست را دریافت کنند.

مجوزهای زیست محیطی

مطابق با مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی ، ما تمام کارهای مهندسی را برای فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی برای سرمایه گذاران انجام می دهیم.

روشهای جستجوی ژئوشیمیایی

روش های اکتشاف ژئوشیمیایی در تشخیص سنگ معدن
تعیین رفتار ژئوشیمیایی و توزیع عناصر کمیاب در مناطق معدنی برای تعیین کانسار سنگ معدن اساس مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری را تشکیل می‌دهد.

آلودگی خاک و سایتهای آلوده با منبع نقطه‌ای

ما فرآیندهای مربوط به کنترل آلودگی خاک و پیگیری و تمیز کردن سایت های تحت پوشش مقررات در سایت های آلوده به نقطه را انجام می دهیم.

طراحی و محاسبات سد زباله

طراحی و محاسبات سد زباله

در این زمینه، مناسب‌ترین مناطق برای سد زباله تعیین شده و مطالعات طراحی در این مناطق به گونه‌ای انجام می‌شود که نسبت خاکبرداری و پر کردن با حداقل هزینه صورت پذیرد.

طراحی کانال‌های پسماند کمربندی

طراحی کانال‌های پسماند کمربندی

طرحهایی است که به منظور محافظت از طرحهای باقیمانده در مناطق پروژه در برابر نزولات آسمانی یا تغییر جهت آب ساخته شده است.

نقشه‌های مناطق حفاظت شده

نقشه‌های مناطق حفاظت شده

نقشه‌هایی هستند که مناطق دارای وضعیت حفاظت مانند پارک‌های ملی، پارک‌های طبیعی، آثار طبیعی، مناطق حفاظت از طبیعت، مناطق توسعه حیات وحش، جنگل‌های حفاظت شده، مناطق حفاظت از ژن، سایت‌های طبیعی، تالاب‌ها، مناطق ویژه حفاظت از محیط زیست و غیره را نشان می‌دهند.

نقشه برداری زمین شناسی

نقشه برداری زمین شناسی

نقشه‌هایی هستند که جزئیات روی زمین با نمادهای خاص در آن‌ها نشان داده می‌شوند، در این نقشه‌ها از منحنی‌های هم‌تراز ارتقاعی استفاده می‌شود و مختصات گوشه مناطق پروژه در آن ارائه می‌شود.

تهیه نقشه‌های توپوگرافی

تهیه نقشه‌های توپوگرافی

محاسبات حجم برای موادی که از زمین به دست می‌آیند و یا اینکه چه مقدار ماده در فرایندهای خاکبراری و خاکریزی استفاده خواهد شد.