مدل سازی انتقال

افزایش تقاضا برای آبهای زیرزمینی امروز مستلزم پیش بینی تأثیرات پروژه‌های مهندسی بر روی آنها می‌باشد. مدلهای حمل و نقل اثرات آلاینده‌هایی را که در نتیجه فعالیت‌ها پدید آمده‌اند و یا احتمالاً روی خواهند داد، روی آب‌های زیرزمینی نشان می‌دهند. علاوه بر این، با آزمایش اثرات و روش‌های حذف آلاینده، به انتخاب دقیق‌ترین و درست‌ترین روش مهندسی کمک می‌کند. مشاوره میتو با انجام تجزیه و تحلیل آلاینده‌ها، تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و آزمایشات میدانی برای مدل‌های انتقال، رویکردی واقع بینانه و راه حل محور ارائه می‌دهد.