مدلسازی هیدروژئولوژیکی

مدیریت آب، با توجه به سرعت توسعه فعالیت های معدنکاری  و در راستای مقررات تکامل یافته، به طور فزاینده ای اهمیت می یابد و نیاز به مدیریت آب روز به روز در حال افزایش است. 

میتتو بوجود آورنده اصول مدیریت آب زیرزمینی موثر در طی فعالیتهای معدنکاری  و  فعالیتهای مشاوره زیست محیطی همگام با مقررات و فعالیتهای اقتصادی می باشد 

برای درک دقیق وضعیت پروژه و اجرای آنالیز ریسک و شرایطی که برای تحقق اهداف زیست محیطی لازم بوده و تغییر این شرایط تحت تاثیرعوامل انسانی، نیاز به مدل سه بعدی جریان آبهای زیرزمینی می باشد. مدل سه بعدی جریان آبهای زیرزمینیبرای تعیین رژیم آب زیرزمینی، میزان و منبع آب ورودی به سیستم، میزان و جهت حرکت آبهای زیرزمینی موجود در زمین، تغییر ظرفیت ذخیره سازی و مقدار آب خروجی از سیستم ایجاد می شود. با استفاده از مدل سه بعدی جریان آبهای زیرزمینی رفتار سیستم هیدروژئولوژیکی به عنوان یک نتیجه از فعالیت هایی مانند معدنکاری، تامین و انتقال آب می تواند آشکار گردد. 

میتتو، از برنامه Feflow برای مدل سازی آب های زیرزمینی و فرایندهای مرتبط با آن  با استفاده از روش المان محدود استفاده می کند  تا مدلی را ایجاد کند که به بهترین شکل سیستم های هندسی نامنظم و پیچیده را نشان می دهد.