مدل سازی جریان آب های زیرزمینی

مدلهای جریان آب زیرزمینی: در واقع یک محیط زمین شناسی حاوی آبهای زیرزمینی در یک مقیاس خاص می‌باشد. این شبیه‌سازی رایانه‌ای با توجه به فاکتورهایی مانند زمان و فاکتورهای خارجی به پیش بینی واکنش هایی که ممکن است در آب های زیرزمینی رخ دهد می‌پردازد.

ویژگی های کمی و کیفی مربوط به آب های زیرزمینی با مدل سازی آشکار می‌شود. این داده‌ها را با حساسیت مطلوب تصمیم گیرندگان در پروژه هایی مانند استخراج معدن ، فعالیت های زیست محیطی یا عمرانی و اطمینان از پایداری استفاده از آب های زیرزمینی تولید می کند. مشاوره میتو در پروژه های مدل سازی آب های زیرزمینی با متخصصان هیدروژئولوژی و افراد آکادمیک همکاری می‌کند. از زیرساخت‌های نرم افزاری و فناوری پیشرو روز استفاده می‌کند.