گزارش‌های کد UMREK

مطالعه جامع، مطالعه‌ای هست که می‌تواند بزرگی و وسعت بالقوه منابع معدنی را از لحاظ فنی و اقتصادی نشان دهد. شامل فاکتورهای تبدیل کننده با فرض متناسب بودن با واقعیت و ارزیابی‌هایی که نشان دهنده بررسی صحیح فاکتورهای عملیاتی که نشان از پیشرفت منطقی مطالعات امکان سنجی داشتند می‌باشد.

پیش مطالعه امکان سنجی (مطالعه قبل از امکان سنجی) یک مطالعه جامع از کاربرد فنی و اقتصادی یک پروژه استخراج معدن است که با روش استخراج ترجیحی (استخراج زیرزمینی، استخراج روباز یا روش عملیاتی خاص و غیره) و فرآیند فرآوری سنگ معدن به یک فاز خاص تبدیل می‌شود. این، شامل تجزیه و تحلیل مالی برای تعیین اینکه تمام یا بخشی از منابع معدنی می‌تواند در زمان گزارش به ذخیره معدنی بر اساس برآورد منطقی از عوامل تبدیل و ارزیابی سایر عوامل مرتبط تبدیل شود.

مطالعه امکان سنجی یک مطالعه فنی و اقتصادی جامع از انتخاب برنامه توسعه برای یک پروژه استخراج معدن است و شامل ارزیابی دقیق عوامل قابل تغییر و سایر عوامل عملیاتی مربوطه و تجزیه و تحلیل دقیق امور مالی است که باید در زمان گزارش نتایج نهایی مالی پیش بینی شود می‌باشد. نتایج مطالعه امکان سنجی می تواند به طور منطقی به عنوان پایه‌ای برای تصمیم نهایی یک سرمایه گذار و یا موسسه مالی در مورد ادامه و یا عدم ادامه توسعه پروژه معدن باشد.