معافیت از گزارش اثرات زیست محیطی
طبق آئین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 25.11.2014 ؛

 

• تأسیسات و پروژه‌هایی که در لیست های پیوست 1 و پیوست 2 موجود نیستند،
• پروژه‌هایی که قبل از تاریخ 07.02.1993 که اولین تاریخ انتشار آئین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی است، شروع به کار کرده‌اند.
• پروژه‌هایی که قبل از 23/6/1997 در برنامه سرمایه گذاری عمومی گنجانده شده و از 29/5/2013 شروع به تولید یا بهره برداری کرده‌اند و ساختارها و امکانات مورد نیاز برای تحقق آنها خارج از محدوده ارزیابی اثرات زیست محیطی است.