تحلیل پایداری شیب

تحلیل پایداری شیب

 

در حفاری‌های گمانه‌زنی برای معادن روباز، سایت‌های پرکردن نخاله‌ها، محل‌های ذخیره‌سازی زباله‌ها و سایت‌های انجام لیچینگ و گالری‌هی تولید زیرزمینی به منظور طراحی هندسه سازه برای اینکه ویژگی‌های بستر از قبیل ناپیوستگی ها، جهت گیری، جهت، افت، شکستگی، دهانه، شکاف، گسلش، نوع پرشدگی تعیین گردد عملیات حفاری با حفاری‌های عمودی (۹۰ درجه) مغزی استوانه‌ای در تعداد و طول کافی و با استفاده از روش “Core Orientation” در حین حفاری انجام می‌گیرد.

به ویژه در مناطقی که رانش شیب‌ها مشاهده می‌شود، اطلاعات گمانه‌های باز شده با روش Core Orientation با جزئیات تمام ثبت می‌شوند، هماهنگی حفاری‌های گمانه‌ای انجام می‌شوند و هندسه مربوط به شیب‌ها و محل نهایی آنها در گودال مطابق با جهت سنگ (جهت‌های قطب‌بندی شده ناپیوسته) تعیین می‌شوند. با استفاده از این روش‌ها در مورد طرح و هندسه نهایی شیب‌ها تصمیم گیری می‌شود و با استفاده از شیب با هندسه و جهت گیری مناسب از رانش احتمالی شیب‌ها جلوگیری می‌گردد.

آنالیز تنش-دفورماسیون

تحقق پروژه‌های تعیین تغییر شکل‌های احتمالی حاصل از فشارهای پی بر خاک‌های زیربنایی بصورت تکی و یکنواخت، برآورد تنش‌ها و جابجایی‌هایی که در محیط خاک ایجاد می‌کنند.
به دلیل ساختار پیچیده خاک، انجام آنالیزهای واقعی تنش-دفورماسیون و انعکاس و به کارگیری آنها در روند اجراء از برنامه‌های کامپیوتری دقیق استفاده می‌گردد.
تنشهای ایجاد شده بر روی خاک پی مدل‌سازی شده و بارهای تکی و یکنواخت روی این خاک‌ها جابجایی‌های عمودی و افقی در سازه با استفاده از روش ٬٬اجزای محدود متناسب با تئوری تنش٬٬ تعیین می‌شوند.