پروژهای عملیاتی استخراج معدن

 

ما به عنوان مشاوره میتو، طرح‌های امکان سنجی و طرح‌های توجیهی، طراحی دقیق معدن و برنامه‌ریزی فعالیت‌های معدن، زمان‌بندی تولید و انتخاب تجهیزات برای عملیات استخراج معادن روباز و زیرزمینی را ارائه می‌دهیم.

برای معادن بند (b) گروه اول و معادن بند (a) و (c) گروه دوم از زمان واریز مبلغ مزایده در ظرف مدت دو ماهه و برای معادن مشمول سایر گروه تا پایان مدت مجوز اکتشاف پروژه عملیاتی تهیه شده توسط اشخاص حقوقی مجاز تحت مسئولیت مهندس معدن و توسط دارنده پروانه به اداره کل داده می‌شود. ارائه مدارك مربوط به كفايت مالي براي اجراي پروژه همراه با پروژه و سندي كه نشان مي‌دهد مبناي پايه پروانه بهره‌برداري براي ثبت درآمد در بودجه عمومي به حساب واحد حسابداري مربوطه واريز شده الزامي است. در غیر این صورت، درخواست رد می‌شود.

در پروژه عملیاتی ، اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوقی مجوز داده می‌شود و نوع ماده معدنی درخواستی و منطقه مجاز مشخص می‌شود.

در پروژه عملیاتی، باید اطلاعات دقیق در مورد مکان، طرح توجیهی، روند سرمایه گذاری و زمانبندی پروژه ارائه شود.

همچنین در پروژه عملیاتی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد ویژگی‌های کانی‌سازی منطقه، مرزهای آن، ذخایر قابل مشاهده، احتمالی و قابل بهره‌برداری، ارائه اطلاعات در مورد زیرساخت‌ها، مالکیت و محدوده‌های مجوز، غیر از اطلاعات زمین شناسی تفصیلی منطقه مورد تأسیس شرکت، ضروری است.

در سایه اطلاعاتی از قبیل مشخصات سنگ معدن تولید شده در منطقه بهمراه پروژه بهره‌برداری، وضعیت بازار، محل استفاده و غیره تجزیه و تحلیل سودآوری انجام می‌شود و سهم آن در اقتصاد ملی و اقتصاد محلی بررسی می‌شود.

علاوه بر این، با ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی واحد سرمایه‌گذاری مذکور سناریوهای مراحل افتتاحیه و بسته شدن ارزیابی می‌شود.

پروژه‌های عملیاتی مطابق با آئین‌نامه اجرایی فعالیت‌های معدنی پیوست 14 تهیه می‌شود.