پروژه احیاء

 

یکپارچه با فعالیت‌های معدنی، یک برنامه تعطیل کردن و احیای مداوم اجرا می‌شود که تأثیرات منفی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از فعالیت معدن را به حداقل می‌رساند.

در طول عملیات استخراج، برخی تغییرات در ویژگی‌های زمین در مناطق مربوطه، مانند توپوگرافی، پوشش گیاهی و جانوری، آب‌های سطحی و زیرزمینی، بویژه در فعالیت‌های استخراج روباز ممکن می‌باشد. هدف از پروژه‌های احیاء به حداقل رساندن این تغییرات در طول عملیات استخراج با مدیریت مناسب محیط زیست است.

پروژه احیاء در راستای قانون جنگل شماره 6831 به منظور تنظیم مجدد ساختار طبیعی، ایجاد تعادل طبیعی و ایمن سازی منطقه برای مردم یا سایر موجودات زنده منطقه‌ای که فعالیت‌های استخراج معادن انجام می‌شود تهیه می‌گردد.

مشاره میتو، در حوزه پروژه‌های تعطیلی و احیاء معادن، با در اختیار داشتن کادر مهندسین خبره خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای خود را در زمینه‌های زیر ارائه می‌دهد:

• حفاظت از محیط طبیعی
خصوصیات میدانی منطقه
• با پر كردن جزئی گودال‌های روباز یا کم کردن شیب‌ها (با شکستن دامنه‌ها)
• بستن ورودی‌های گالری در واحدهای فعالیتی زیرزمینی
• تخریب و برچیدن تاسیسات فرآوری و غنی‌سازی سنگ معدن‌، ساختمان‌های اداری و واحدهای کمکی و غیره
تنظیم زمین
• از بین بردن پاسا یا شکستن دامنه‌ها
• مدیریت پسماندهای معدن
• طراحی و اجراء پروژه های پسماند معدن
• کنترل آب‌های سطحی
• زهکشی و خشکاندن منطقه
• جنگل کاری مناسب
• مدیریت و نظارت بر محیط زیست