پروژه های منافع عمومی

 

در سیستم های مدیریت مدرن ، منافع عمومی به عنوان اقتصادی و خدمات بعدی تعریف می شود ، به عنوان افراد در جامعه از خدمات در چارچوب عدالت اجتماعی بهره مند می شوند.
همه موسسات دولتی موظف به رعایت منافع عمومی در بالاترین سطح در انواع معاملات اداری. این به این معنی است که اگر یک موسسه دولتی (اداره) یک معامله اداری (به عنوان مثال ، سلب مالکیت) ایجاد کند ، باید منافع عمومی در انجام این معامله وجود داشته باشد. به عنوان مشاوره Mitto ، ما پروژه های منافع عمومی ما را مطابق با ماده 46 قانون معدن شماره 3213 ایجاد می کنیم که توسط قانون شماره 7226 اصلاح شده است.