چاه‌های حفاری آب

آب مورد نیاز در محدوده فعالیت‌های معدنی، از آبهای سطحی و یا چاه‌های تولید حفر شده در مکان‌های مناسب تأمین می‌شود. در صورت تأمین آب از چاه‌ها، ساختار هیدروژئولوژیکی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و واحدهای مناسب انتخاب می‌شوند. تأمین آب از واحدهایی که تحت عنوان سفره‌های زیرزمینی از آنها یاد می‌شود، پس از آزمایش‌های بهره‌وری لازم مورد استفاده قرار می‌گیرند

از چاه‌های کنترل و نظارت نیز برای اهداف مختلف استفاده می‌شود. اهداف با توجه به نوع مطالعه هیدروژئولوژیکی انجام می‌شود. اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی، نمونه گیری در مطالعات پایش و کنترل به منظور محاسبه شعاع اثر در طول آزمایشات سفره آب اصلی‌ترین موارد بشمار می‌رود.

تست اسلاگ

به منظور تعیین پارامترهای آبخوان، هنگامی که پارامترهای هیدروژئولوژیکی واحد زمین شناسی که آزمایش چاه در آن انجام می شود در سطحی قرار بگیرند که آزمایش پمپ انجام نشود، از روش آزمایش اسلاگ استفاده می‌شود. در برنامه ساخته شده در آزمون اسلاگ؛ با انداختن ناگهانی یک شیئ با حجم معلوم در درون چاه تفاوت بین سطح آب استاتیک و سطح آب پویا با توجه به تغییر زمان-افزایش و زمان-افت محاسبه می‌شود.
ضریب هدایت هیدرولیکی (K)، ضریب ذخیره (S) و رسانایی (T) از این نمودار محاسبه می‌شود که نشان دهنده تغییر سطح آب در طول زمان است.
در حالی که آزمایش‌های پمپ نتایج دقیقی را در جریان‌هایی بالاتر از یک دبی خاصی بدست می‌دهند، آزمون اسلاگ در دبی‌های کمتر از این میزان، یعنی مایعات با نفوذ پذیری متوسط و پایین کاربرد دارند.

 

تست پمپ

تست پمپ
تست پمپ برای تعیین پارامترهای هیدروژئولوژیکی مانند رسانایی، هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره واحد زمین شناسی که در آن چاه حفر شده است انجام می‌شود. تست پمپ در ۴ مرحله انجام می‌شود. این مراحل عبارتند از: توسعه چاه، آزمایش پمپ آبشار، جریان با دبی ثابت و افزایش مجدد. مدت زمان تست جریان با دبی ثابت با توجه به جوابگو بودن چاه می‌تواند متفاوت باشد و این زمان به طور استاندارد بین ۲۴ تا ۱۹۶ ساعت متغیر است. بیشتر نگه داشتن مدت زمان آزمایش پمپ باعث می‌شود که امکان دیده شدن مخروط کاهش در پهنای بزرگتر را می‌دهد، به این معنی که شعاع اثر بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب؛ وجود ساختارهای زمین شناسی (گسل شکسته-گسست و غیره) در اطراف چاه ایجاد شده باید مشخص شوند.
مشاوره میتو با مهندسین متخصص هیدروژئولوژی خود بدون هیچ وقفه‌ای از ابتدا تا انتهای آزمون در محل آزمون و چاه‌ها حض.ر خواهند داشت.