گزارش فعالیت اکتشافی

 

اولین سال بلافاصله پس از صدور پروانه اکتشاف دوره پیش اکتشاف است. تا پایان دوره پیش اکتشاف ارائه گزارشی که نشان دهنده اتمام فعالیت‌های حداقلی و هزینه‌کردهای مربوط به این فعالیت‌ها باید الزامی‌ می‌باشد. اگر گزارش مذکور در ظرف این مدت ارسال نشود، جریمه اداری به آن تعلق می‌گیرد. در صورت عدم مناسب بودن گزارش‌های ارسالی و اسناد مربوط به اقلام سرمایه‌گذاری به اداره کل، برطرف کردن این نواقص و کسری‌ها در ظرف مدت ۱ ماه آینده به صورت کتبی به دارنده پروانه اطلاع داده می‌شود. جریمه اداری نیز در صورت عدم تکمیل نواقص مشخص شده در این مدت و یا عدم تأیید گزارش‌های ارسالی و اسناد مربوط به اقلام سرمایه گذاری، جریمه اداری اعمال می‌شود. مجوز اکتشاف، در صورت شمول معدن به معادن گروه چهارم ۲ سال و برای سایر معادن یک سال اعتبار خواهند داشت.

تا پایان دوره اکتشاف عمومی، ارائه گزارش فعالیت اکتشاف عمومی که نشان دهنده اطلاعات مربوط به منبع معدنی مشخص شده در پروژه اکتشاف و هزینه سرمایه گذاری مربوط به فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در این دوره است، الزامی است. اگر گزارش در ظرف این مدت ارسال نشود، جریمه اداری تعیین می‌شود. اگر گزارش‌های ارسالی به اداره کل یا اسناد مربوط به اقلام هزینه سرمایه گذاری تأیید نشوند، به دارنده مجوز کتباً اطلاع داده می‌شود تا ظرف یک ماه نسبت به رفع نواقص و اصلاح آنها اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص در زمان تعیین شده از تاریخ اطلاع رسانی یا تأیید نشدن گزارش‌های ارسالی و اسناد مربوط به اقلام هزینه سرمایه گذاری، جریمه اداری اعمال می شود.

مجوز اکتشاف، برای معادن گروه چهارم حق یک دوره اکتشاف تفصیلی چهار ساله را می‌دهد. در مورد معادن بند (ب) گروه دوم، گروه سه و پنج در صورت عدم درخواست مجوز بهره برداری تا پایان دوره اکتشاف عمومی، مجوز لغو خواهد شد.

در صورت تکمیل دوره اکتشاف عمومی قبل از مدت زمان مقرر، بدون انتظار برای پایان دوره می‌توان وارد مراحل بعدی شد. پروژه‌ها، گزارش فعالیت‌های اکتشافی و سایر اسناد مربوط به دوره‌های اکتشاف توسط اشخاص حقوقی مجاز و دارای صلاحیت تهیه می‌شوند. تا پایان دوره اکتشاف تفصیلی، ارائه گزارش پیشرفت اکتشاف تفصیلی که اطلاعات مربوط به منبع معدنی قابل مشاهده و هزینه‌های سرمایه گذاری مربوط به فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در این دوره الزامی می‌باشد. در معادن بند (الف) گروه چهارم تا پایان دوره اکتشاف تفصیلی و در مورد سایر معادن تا پایان دوره اکتشاف عمومی در صورتیکه گزارش‌های ارائه شده به اداره کل و اسناد مربوط به اقلام هزینه‌های سرمایه گذاری مناسب نباشند، موضوع کتباً به صاحب پروانه اطلاع داده می‌شود که نواقص ظرف مدت یک ماه اصلاح شود. اگر نواقص در زمان تعیین شده از تاریخ ابلاغ برطرف نشود و یا گزارشات و موارد هزینه سرمایه گذاری همچنان مناسب تشخیص داده نشود و یا اگر مجوز بهره برداری تا پایان دوره اکتشاف درخواست نشده باشد، مجوز لغو خواهد شد.

در مجوزهای معادن بند (ب)، (ج) و (چ) گروه چهارم متعاقب دوره اکتشاف تفصیلی نیاز به مطالعات امکان سنجی می‌باشد و به همراه طرح توجیهی درخواستی به اداره کل ارائه داده می‌شود. در صورت توافق با این درخواست، بعد از دوره اکتشاف تفصیلی مستحق یک دوره ۲ ساله امکان سنجی می‌شوند. ارائه گزارش امکان سنجی تا پایان دوره دو ساله الزامی است. در صورت تأیید نشدن گزارش امکان سنجی ارائه شده به اداره کل تا پایان مهلت امکان سنجی، به دارنده پروانه کتباً اطلاع داده می‌شود که نقایص آن ظرف یک ماه اصلاح شود. در صورت برطرف نشدن نواقص در مدت زمان معین شده و یا عدم ارائه درخواستی برای مجوز بهره برداری، مجوز لغو می‌شود. در این دوره، حق مجوز برابر با دو برابر حق مجوز دوره اکتشاف تفصیلی دریافت خواهد شد.

دارنده پروانه در صورتیکه برای انجام مطالعات تحقیق و توسعه، مطالعات پایلوت و تحقیقات بازار در طول دوره اکتشاف درخواستی بهمراه گزارش فعالیت اکتشافی ارائه دهد، در طول دوره اکتشاف بهمراه فعالیت‌های اکتشافی برای استخراج نمونه‌ها و ارسال آنها اجازه داده می‌شود.