JEOTEKNİK-ARAZİ FAALİYETLERİ

Jeolojik Etüt Çalışmaları

Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, arazi etüdü, örnek alımı, sondaj ve maden jeolojisi raporlarının hazırlanması, istenilen her ölçekte jeolojik harita ve kesit hazırlanması,

Jeoteknik Etüt Çalışmaları

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları, uygulama projeleri ve maden projeleri için ihtiyaca göre mühendislik yapılarının konumlanacağı alanlarda mühendislik jeolojisi hesap ve analizleri için; yapının tasarı geometrisinin (yükünün) etki edeceği alana ve derinliğe göre (basınç soğanı etkisine göre) düşey açılı (90°), silindir karot alma yöntemli sondajlar ve bu sondajlar üzerinde kayaç/zemin yapısına uygun in-situ testler,

Atık Barajı Uygulama Projesi

Madencilik faaliyetleri sonucu açığa çıkan proses atıklarının depolanması amacıyla Maden Atıkları Yönetmeliğine uygun şekilde atık barajı dizayn ve izinleri prosedürleri hizmetlerini vermekteyiz.

Yeraltı Suyu Akım Modellemesi

Yeraltı suyu akım modelleri: yeraltı suyu içeren jeolojik ortamın ölçekli olarak oluşturulmuş; zamana ve dış etkilere bağlı olarak yeraltı suyunda oluşabilecek tepkilerin tahmin edilmesine yardımcı olan bilgisayar simülasyonlarıdır.

Hidrojeolojik Etüt Raporu

Mitto Consultancy olarak, Hidrojeoloji konusunda uzmanlaşmış mühendis kadromuzla; Hidrojeolojik Etüt, Karakterizasyon ve Su Temini çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Maden Susuzlaştırma

Maden susuzlaştırma çalışmaları, gerek açık gerekse kapalı maden ocaklarında, ocağın çalışma ömrünü tehdit edecek yer altı suyunun, çalışma süresince alandan uzaklaştırılması amacıyla yapılan uygulamaları kapsamaktadır.

Ocaklar İçin Yeraltı Suyu Çalışmaları

Özellikle metalik maden işletmeciliğinde yer altı suyu sorunları sıkça karşılaşılan problemlerdendir. Bu yüzden maden ocakları açılmadan önce yapılacak sondaj çalışmaları ile yer altı suyu seviyesi hakkında temel bilgilere ulaşılabilmektedir.

Taşınım Modellemesi

Taşınım modellemesi, faaliyetler sonucu ortaya çıkmış ve çıkması muhtemel kirleticilerin etkileri ile bu kirleticinin ortamdan uzaklaştırma metotlarının test edilerek en doğru mühendislik uygulamasının seçimine yardımcı olur.

Açık Ocak İşletmeleri, Pasa Döküm Sahaları, Atık Depolama Tesisleri ve Yığın Liç Sahaları ya da yeraltı üretim galerileri için yapılacak sondajlarda yapının geometrisini tasarlayabilmek için ana kayanın süreksizliklerinin yönelim, doğrultu, dalım, kırıklılık, açıklık, çatlaklık, faylanma,

İnceleme alanı içerisindeki birimlerin jeofizik özelliklerinin belirlenmesi, göçmeden–kaymadan üst yapı yükünü taşıyabilme, yeraltı tabaka kalınlıkları, deprem etkisinin üst yapıya etkileri, yer büyütmesi ve doğal salınım hesapları, kazılabilirlik, dinamik-esneklik parametreleri ve dinamik dayanım özelliklerinin belirlenmesi,

Sismik tehlike, zemin özellikleri ve deprem büyüklüğüne ait parametrelerin inşaat sahasındaki değerinin, tahmin edilen zaman içerisindeki belirli bir düzeyi aşma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Bu analizde amaç, eskiden olan depremlere ait katalog verileri, jeolojik özellikleri, sismolojik,

Hidrojeolojik Saha Çalışmaları ve Su Temini Faaliyetleri

Hidrojeolojik Saha Çalışmaları ve Su Temini Faaliyetleri

Su Sondaj Kuyuları, Kuyu Tasarımı, Akifer Testleri, Pompa Testi, Slug Testi, Su Kalitesi Belirleme gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır.