MADEN İŞLETME PROJESİ

 

MİTTO Consultancy olarak, açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir maden tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanması/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmaları hizmetlerini vermekteyiz.

 

Maden İşletme Projesi ruhsat bilgileri, projenin gerekçesi, kuruluş yeri, görünür-mümkün-muhtemel rezervleri, ekonomik bilgiler, projenin pazar durumu, topoğrafyası, çalışma koşulları, nakliyat, personel durumu, resmi dairelerle ilişkiler, kapasite ve kuruluş yeri, makine ekipman yatırımı, toplam yatırım tutarı, işletme dönemi giderler, işletme dönemi gelirler, değerlendirme gibi birçok parametrenin projelendirilmesini içerir.

 

I.Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir. Proje ile birlikte projenin uygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgeler ve genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına işletme ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir.

 

İşletme projesi kapsamında ruhsatın hukuki durumu hakkında bilgiler verilerek talep edilen maden cinsi ve izin alanı belirtilir.

 

Proje kapsamında projenin yeri, gerekçesi, yatırım süreci ve termin planı hakkında detaylı bilgiler sunulmak zorundadır.

 

Proje kapsamında sahadaki cevherleşmenin özellikleri, sınırları, görünür, muhtemel, mümkün ve işletilebilir rezervler hakkında detaylı bilgiler sunularak işletmenin kurulacağı alan hakkında bölgesel ve detay jeolojik bilgiler dışında altyapı, mülkiyet ve izin kapsamları hakkında bilgilerin verilmesi zaruridir.

 

İşletme projesi ile birlikte sahada üretilecek cevherin özellikleri, pazar durumu, kullanım yeri, tesisleşme vb. bilgiler ışığında karlılık analizleri yapılarak gerek ülke ekonomisine gerekse yöre ekonomisine katkısı irdelenir.

 

Ayrıca yapılacak işletme ile birlikte çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirmesi yapılarak açılış ve kapanış sürecine ait senaryolar gerek planlar gerekse yazılı olarak dayandırılan mevzuat sınır ölçüleri ile değerlendirilir.

 

İşletme projeleri Maden Yönetmeliği EK 14’e göre hazırlanır.