MADEN VE İZİN FAALİYETLERİ

Maden Ruhsat Müracaatı

7226 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Madde 6. gereğince; “Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir.”

Maden Arama Projesi

“Maden Arama Projesi: Arama ruhsat sahasında bir termin planı dahilinde, ekonomik olarak işletilebilecek bir maden yatağı bulabilmek için arama süresi boyunca yapılacak olan arama faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım bilgilerini ve mali yeterliliği içeren projeyi”

Arama Faaliyet Raporu

Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

Maden İşletme Projesi

MİTTO Danışmanlık olarak, açık ocak işletmeciliği ve yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir maden tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanması/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmaları hizmetlerini vermekteyiz.

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10/08/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 03/07/2011 tarih ve 27983 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni düzenlemeler gelmiştir.

Orman sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara, “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66. maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57. maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

Kapsam Çalışması, Maden Kaynaklarının potansiyel uygulanabilirliğinin teknik ve ekonomik anlamda büyüklüğünü gösterebilecek ölçekte yapılan bir çalışmadır. Gerçeğe uygun varsayılan Dönüştürücü Faktörlerin ve raporlama esnasında gösterilmesi gerekli olan Ön Fizibilite Çalışmasının ilerlemesinin mantıklı bir şekilde doğru olabileceğini bildiren diğer ilgili operasyonel faktörlerin uygun değerlendirmelerini içerir.

Kademeli Kapatma Planı

Yığınların üst tabakaları suyun yer çekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir. Bu şekildeki pasa oluşumlarında rehabilitasyon projesine ek olarak kademeli kapatma planı da düzenlenir.

Rehabilitasyon Projesi

Madencilik faaliyetleri ile bütünleştirilerek, sürekli uygulanan bir kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planı, madencilik faaliyetinden kaynaklı olumsuz sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlar.

4342 sayılı mera kanunun 14. maddesine göre; Arama ruhsatı alınan alanlar ve işletme ruhsatı alınan alanlar, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre arama ruhsatı verilen yerlerin tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde kalması halinde geri dönüşümlü yatırımlarda teminata esas olacak şekilde “Geri Dönüşüm Projesi” hazırlanır.

Tarım dışı amaçla arazi kullanmak için yapılacak izin talepleri, arazinin doğal durumu ve mevcut kullanma şekli bozulmadan önce yapılmaktadır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesinde; “Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Çağdaş yönetim sistemlerinde kamu yararı, ekonomik ve hizmet boyutlu olarak, toplumda bireylerin sosyal adalet çerçevesinde hizmetlerden yararlanması şeklinde tanımlanmaktadır.
Tüm kamu kurumları, her türlü idari işlemlerinde kamu yararını en üst düzeyde gözetmek mecburiyeti altındadırlar.

Yeraltında bulunan jeolojik formasyonlar ve yeraltı zenginlikleri (kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb.) hakkında bilgi toplamak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir.

UMREK ve YERMAM

UMREK ve YERMAM

Maden sahalarında yapılan maden arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla ``kısa adı ``UMREK`` olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu`` kurulmuştur.