ORMAN İZİNLERİ

Orman izni, Orman Kanunu içinde yer alan 6831 numaralı yasanın 16, 17 ve 18. Maddelerine dayanarak, ön izin ve kesin izin için gerekli olan belgelerin tamamlanması sonucu, bu belgelerin gerektirdiği bedel ile birlikte verilecek olan izindir. Alınacak izin makamlar tarafından değerlendirilirken, izin alınacak bölgenin uygunluğu tespit edilir. Daha sonrasında izin için kamuya fayda şartı aranır.

Orman izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

 

Danışmanlık Verdiğimiz Konular

 

 • • Maden Arama İzin Dosyası Tanzimi
 • • Maden İşletme İzin Dosyası Tanzimi
 • • Maden Tesis İzin Dosyası Tanzimi
 • • Maden Altyapı İzin Dosyası Tanzimi
 • • Revize Rehabilitasyon Projesi Yapılması
 • • (Yönetmeliğin 18/1 ve 18/5 Mad. Göre) Rehabilitasyon Projesi
 • • Eski Maden Sahaları İçin Rehabilitasyon Projesi Yapılması
 • • Kademeli Kapatma Planı Yapılması
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre (ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre Termik santral (TES) Ön İzin Dosyası Tanzimi
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre Termik santral (TES) Kesin İzin Dosyası Tanzimi
 • • Su İsale Hattı, Atık su, Petrol, Doğal gaz, Boru Hatları ve Yol Güzergahı Dosya Tanzimi
 • • Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosyası
 • • Röleve Planı

 

6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; orman sayılan alanlarda
“kamu yararı ve zaruret olması” halinde;
yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atık su tesislerine; petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; yeraltı depolama tesislerine; baraj; gölet; sokak hayvanları bakımevi; mezarlık tesislerine; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesislerine; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilir.

 

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla izin verilebilir.

 

Sağlık ve eğitim tesisleri için Devlet idarelerine, spor tesisleri için ise Devlet idareleri ile Spor Genel Müdürlüğüne izin verilebilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla izin verilmez. Ancak kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilir. Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır. Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilir.

 

Söz konusu Kanun maddesince verilecek izinlere ilişkin iş ve işlemler 18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin
Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir.
Buna göre orman sayılan alanlardan izin verilmesi istisnai bir hüküm olup verilecek
izinlerde aranacak başlıca şart “kamu yararı ve zaruret olması” dır.