UMREK KODLU RAPORLAR

UMREK Kodundaki amaç, maden arama sonuçları, maden kaynakları ve rezervlerinin, kamuoyuna rapor edilebilmesi için gerekli en aşağı standartları ve bu konuda en iyi uygulamaları sunmaktır. Yani bu kod, madencilik piyasasının tüm paydaşları ve kamu için ortak ve tek piyasa raporlama standardı demektir. Ayrıca bu Kod, ülkemizin finans ve madencilik sektörüne hizmet edebilmesi amacıyla SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Borsa İstanbul (BIST) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi kurumlarca kabul görmektedir.

 

Ana hedef, hazırlanan projeler için finansman sağlayan şirketlerin risklerinin en aza indirilmesidir. Risk denilen, konu madencilik sektöründe arama ve araştırma (yatağın hacmi tonajı, fiziksel, kimyasal, jeolojik, mineralojik, teknik, teknolojik ve ekonomik, yasal, çevresel ve sosyal tüm karakteristiklerinin ortaya çıkarılması) sonucunda tahmin edilebilir varlığın zorluğudur. Bu da yatırım tutarını yükseltmektedir. Aramalara ve aramalardan sonra yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalara bağlı olarak risk azalmaktadır. Bu çalışmalar ve raporlamalar yetkin kişiler tarafından şeffaf ve güvenilir şekilde yapılmaktadır.

 

UMREK Kodlu raporu hazırlayan kişilerin Yetkin Kişilerin (QP/CP), konularında uzman, sorumluluk bilinci yerinde, madencilik sektöründe aktif şekilde çalışan, YERMAM’ın üyelik sıfatını taşıyan kişiler olma kriterleri bulunmaktadır. Şirketimiz bünyesinde çalışan Jeoloji Mühendisi Harita Uzmanımız M. Onur Ayaz YERMAM üyesi, Jeoloji(Hidrojeoloji) Mühendisi ÇED Raportörümüz Engin Erkan YERMAM üyesi, Maden ve İzinler Birimi Şefimiz Ayşe Yıldırım YERMAM üyesi, Jeoteknik ve Arazi Birimi Koordinatörümüz Erman Konuklu YERMAM üyesi, İş Geliştirme Direktörümüz Oytun Çolak YERMAM üyesi, Genel Koordinatörümüz Meltem Tapan YERMAM Çevre ve Sosyal İletişim Komisyonu üyesi olup, Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Özdemir UMREK Yetkin Kişi, YERMAM Profesyonel üyesidir.

 

Umrek Kodu kapsamında 3 tür sonuç raporlanmaktadır. Bunlar, Maden Arama, Maden Kaynakları veya Maden Rezervleri kapsamındadır. Piyasa Raporu, Maden Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının veya Maden Rezervlerinin ekonomik değerini önemli ölçüde etkiler ve gerekli tüm bilgilerin belirtilmesi gerekir.

 

1. Maden Arama Sonuçlarının Raporlanması:

 

Maden Arama Sonuçları, maden arama çalışmaları kapsamında elde
edilen verileri içermektedir. Maden Kaynaklarını veya Maden Rezervlerini bildirmede, arama faaliyetlerinin ilk aşamasında elde edilen veriler (Makul tonaj(hacim) ve tenör (kalite) tahminleri) yeterli olmamaktadır.
Maden arama sonuçları; mostra örneklemesi, jeokimyasal analiz, sondaj karotlarından belirli
aralıklarda alınan analiz, ve jeofizik araştırma sonuçlarını
kapsamaktadır.

 

Maden Arama Sonuçları, bilimsel bir temele dayandırılmadan ya da ekonomik
potansiyele sahip cevherleşme keşfedilmeden sunulmamalıdır.
Analiz ve hesaplama sonuçları raporlanırken, örnek aralıklarına göre bütün sonuçların listelenmesi ve cevherli zonlara ait ortalama tenörün belirtilmesi yöntemlerinden en uygunu kullanılmalıdır. Maden yatağının jeolojisini gösterir diyagram ve haritalar kesitleri ile verilmelidir.

 

2. Maden Kaynaklarının Raporlanması:

 

Tenör (kalite) veya büyüklüğü ile ekonomik değeri olan oluşumlar maden kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Maden kaynağı; jeolojik veriler ışığında, yeri, büyüklüğü, tenörü, sürekliliği, tahmin edilebilir ve yorumlanabilir.
Maden kaynakları sırasıyla Potansiyel, Belirlenmiş ve Ölçülmüş Maden Kaynağı kategorilerine göre güven derecesi artmaktadır. Potansiyel, Belirlenmiş ve Ölçülmüş Maden Kaynağını desteklemek için numune analiz verileri ile Maden Kaynakları tahmin edilmektedir. Numune analiz verileri cevherleşmenin jeolojik, kimyasal, fiziksel ve mineralojik özelliklerini gösterecek şekilde uygun aralıklar ile yapılmalıdır.

 

Potansiyel Maden Kaynağı numune analizleri neticesinde belirlenir fakat tenör veya kalite için bu veriler süreklilik oluşturmamaktadır. Potansiyel Maden Kaynakları, Kapsam Çalışmaları gibi teknik ve ekonomik çalışmaları destekler.
Potansiyel Maden Kaynağı, arama faaliyetlerinin sürekliliği ile Belirlenmiş Maden Kaynağına dönüştürülmektedir. Belirlenmiş Maden Kaynağı, Potansiyel Maden Kaynağına göre daha güvenilirdir. Belirlenmiş Maden Kaynağı, kaynağın niceliği, tenörü, yoğunluğu, şekli ve fiziksel özellikleri yeterince tahmin edilebilir güvenilir düzeyde olup ayrıntılı maden planlamasını ve yatağın ekonomik olarak işletilebileceğini destekler. Belirlenmiş Maden Kaynağı, Ölçülmüş Maden Kaynağına göre daha düşük güvenilirliğe sahiptir ve yalnızca Muhtemel Maden Rezervine dönüşebilir.

 

Ölçülmüş Maden Kaynağı, detaylı ve güvenilir aramalar, örnekleme ve testler sonucu elde edilmekte olup tenörün ve ya kalitenin sürekliliğini doğrulamaktadır. Potansiyel ve Belirlenmiş Maden Kaynağına göre daha yüksek güvenirliliktedir. Ölçülmüş Maden Kaynağı, Görünür Maden Rezervine ya da belirli şartlar altında Muhtemel Maden Rezervine dönüştürülebilir.
Uygun Maden Kaynağı kategorisi, Yetkin Kişi tarafından belirlenmelidir. Yetkin Kişi, kaynağın sınıflandırılmasında, jeolojik ve tenör sürekliliğini değerlendirme aşamasında cevherleşmenin türünü ve eşik tenör değeri gibi hususları dikkate almalıdır. Maden Kaynağı tahminleri, tonaj ve tenör
tahminleri uygun bir biçimde yuvarlanmalıdır. Potansiyel Maden Kaynak kategorisinde, Maden Kaynağı tahmini ‘yaklaşık’ gibi terimlerle nitelendirilmeli ve hesap değil tahmin olarak açıklanmalıdır.

 

Maden Kaynaklarının Piyasa Raporları, ‘Potansiyel’, ‘Belirlenmiş’ ve ‘Ölçülmüş’ Maden Kaynağı sınıflamalarından en az birini veya birkaçını içermelidir.
‘Cevher’ ve ‘Rezerv’ kelimeleri, Maden Kaynağı tahminlerini tanımlamada
kullanılmamalıdır çünkü bu sözcükler ekonomik işletilebilme anlamlarını ifade etmekte olup fizibilite aşamalarında Maden Rezervleri sınıflamasında kullanılmaktadır.

 

3. Maden Rezervlerinin Raporlanması:

 

Maden Kaynağının ve/veya Belirlenmiş Maden Kaynağının ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı ve Ön Fizibilite veya Fizibilite çalışmaları Maden Rezervi olarak tanımlanır. Raporlamada, cevherin makul bir şekilde işlenip çıkarılabileceği çalışmaları açık şekilde anlatılmalıdır. Maden Rezervleri, güven derecesine göre Muhtemel ve Görünür Rezerv kategorilerine ayrılmaktadır.
Maden Kaynakları gerekli güven düzeyine ulaşmak için çalışmaların en azından Ön Fizibilite seviyesinde tamamlanması beklenmektedir. Bu çalışma, teknik olarak mümkün ve ekonomik olan bir maden planını ve üretim akış şemasını belirleyerek buna dayalı Maden Rezervinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

 

Cevher Rezervi ile Maden rezervinin aynı anlamda kullanıldığı raporda açıkça belirtilmelidir.
Maden Rezervlerinin fiyatları, emtiaların mevcut sözleşmelerde kullanılarak satıldığı yerlerdeki sözleşme fiyatları kullanılarak belirlenmelidir.