Yönetmelikler

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkkında Yönetmelik

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

Çevre Denetim Yönetmeliği

Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararlarının Tanzimi Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Enerji Kaynaklarının Ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği

İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

Maden Atıkları Yönetmeliği

Maden Bölgeleri ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Maden Yönetmeliği

Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Belgelendirme Yönetmeliği

Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik

Zararlı Madde Ve Karışımların Kısıtlanması Ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Yüzeysel Sular Ve Yeralti Sularinin İzlenmesine Dair Yönetmelik

Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Yeraltı Sularının Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Yaban Hayatı Koruma Ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik