JEOFİZİK ETÜT ÇALIŞMALARI (MASW, Sismik Kırılma/Yansıma, Mikrotremör)

 

İnceleme alanı içerisindeki birimlerin jeofizik özelliklerinin belirlenmesi, göçmeden–kaymadan üst yapı yükünü taşıyabilme, yeraltı tabaka kalınlıkları, deprem etkisinin üst yapıya etkileri, yer büyütmesi ve doğal salınım hesapları, kazılabilirlik, dinamik-esneklik parametreleri ve dinamik dayanım özelliklerinin belirlenmesi, olası problemlerin yeterli emniyette ve en ekonomik çözümünü veren projenin üretilerek, arazi çalışmaları ile birlikte yorumlanması ve bu çalışmalarının normlara göre rapor haline getirilmesi kapsamında jeofizik etütler (MASW, Sismik Kırılma/Yansıma, Mikrotremör) gerçekleştirilir.

Araştırmanın niteliğine göre seçilerek yapılan ölçümler çizelge düzeneğinde hazırlanır. Jeofizik ölçülerin alındığı yerler, işin amacına uygun ölçekte topoğrafik harita üzerinde koordinatlarına göre işaretlenir. Arazide yapılan ölçümlerin sayısı; sismik çalışma için serim, profil sayıları ve uzunlukları (metre olarak), mikrotremor (titreşimcik) ölçümü için nokta sayısı, olarak belirlenir.

Sismik Masw ve Kırılma çalışmaları ile; sismik hızlar (VP, VS), yerinde statik ve dinamik elastisite parametreleri, geçilen tabakaların kalınlık ve derinlikleri, ampirik bağıntılar yardımıyla tabakarın Yoğunluk, Poisson Oranı, Kayma Modülü, Elastisite Modülü ve Bulk Modülleri belirlenir.

Mikrotremor (titreşimcik) uygulaması ile; yerin doğal titreşim periyodu, yer sarsıntı sönümleme ya da büyütme katsayısı, doğal veya yapay etkenlerden oluşmuş, periyotları 0,05-2 saniye, genlikleri ise 0,01-1 mikron arasında değişen yer titreşimlerini (titreşimcik) kayıt etmeyi sağlayan mikrotremor cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Ölçümler üç bileşenli (doğu-batı, kuzey-güney ve düşey) olarak, endüstriyel gürültünün en az olduğu zaman arasında yapılarak en doğru ve yüksek hassasiyetli kayıtlar alınır.

Mitto Consultancy; multidisipliner mühendis kadrosu ve uzun süreli işbirliği yaptığı akademik danışmanlar ile birlikte, ihtiyacınız olan Jeofizik Etüt Çalışmalarını doğru bir şekilde yürütebilmektedir.