RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Profesyonel hizmet anlayışıyla MİTTO CONSULTANCY A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde; müşterilerimizin çözüm ortağı olarak ve büyüme aşamalarında önemli bir etki yaratarak yatırımlarının devamlılığını sağlamaktayız. Sağladığımız hizmetin kalite standartlarına uyumluluğunu bağlı olduğumuz politikalar ile desteklemekteyiz.

 

 1. Amaç

Mitto Consultancy A.Ş. ilkelerine bağlı kalınarak hazırlanan İşbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası etik değerlere uygun olarak yürütülen tüm hizmet faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik taahhütlerinin ortaya konulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumluluk ve kuralların belirlenmesi ve tüm menfaat sahipleriyle paylaşılmasıdır.

 

 1. Kapsam

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası:

 • • Mitto Consultancy A.Ş.  Yönetim Kurulu dâhil olmak üzere tüm Mitto Consultancy A.Ş.  çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız/verdiğimiz firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere Mitto Consultancy A.Ş. adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

 

 1. Tanımlar

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

 

 1. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Kuruluş Temsilcisi’nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
 • Kuruluş Temsilcisi’nin, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak riskleri değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • İnsan Kaynaklarının kendi görev alanlarında Mitto Consultancy A.Ş.  faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, tüm Mitto Consultancy A.Ş. çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere Mitto Consultancy A.Ş. uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika ’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Mitto Consultancy A.Ş. Temsilcisine  bildirmek ile sorumludur.

 

 1. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Yönetim Kurulu, mal ve hizmet alınan-verilen firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi ölçütler ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle Yönetim Kurulundadır.

Hizmet alınan-verilen firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur. Bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

 

 1. Politika ve Prosedürlerimiz
  6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Yolsuzluk, Mitto Consultancy A.Ş. ve bağlı ortaklarının faaliyet gösterdiği her alanda ceza gerektiren bir suçtur.
 • Ticari ilişkilerde suç teşkil eden rüşvet, aktif veya pasif olarak işlenebilir. Rüşvet; herhangi bir nitelikte doğrudan veya dolaylı olarak kişisel bir avantaj sağlamak, vaat etmek, yetki vermek, istemek veya almak şeklinde ortaya çıkabilir. Rüşvet dolaylı olarak aracılar vasıtasıyla da verilip alınabilir. Hem rüşvet teklif eden hem de rüşveti alan kişi veya şirketler cezalandırılabilir.
 • Rüşvet cezayı gerektiren bir suç olup, bazı mahkemeler bulundukları ülkenin kanunlarının ülke dışında da uygulanabilmesini sağlarlar. Dolayısıyla işlenen bir suçun kanunları bir kişiye milliyetine göre uygulanan ülke sınırları içinde veya o ülkenin dışında işlenmesi önemli değildir. Bir cezaya birden fazla mahkeme kararı uygulanabilir. Bireylerin cezalandırılması para cezası, birkaç yıl hapse mahkûm etme ve mallara haciz konulması şeklinde olabilir. Bir kişi adına rüşvet teklif eden, vaat eden, yetki veren veya alan şirketler cezai veya idari para cezalarına çarptırılabilir, yasalara aykırı olarak elde ettikleri mallara el konulabilir veya idari sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.
 • Kamu görevlisine resmi bir işlemle bağlantılı olarak şahsi menfaat veya üçüncü bir kişi adına menfaat sağlanması, teklif edilmesi, vaat edilmesi, yetki verilmesi halinde, bu durum görev başında rüşvet teşkil eder. Bir kişiye rüşvet teklif eden şirketler, önceki paragrafta belirtilen sonuçlara ilave olarak aynı zamanda kamu ihaleleri almak veya teklif vermekten men edilebilir.
 • Rüşvet eylemi aynı zamanda rüşveti teklif eden, vaat eden, yetki veren veya veren kişinin şirketin aktiflerini kullanmak için kendi yetkisi dışında hareket etmesi ve böylece şirkete zarar vermesi halinde, ceza söz konusudur.
 • • Mitto Consultancy A.Ş. kurumsal olarak hiçbir hal ve şart altında siyasi adayların seçim kampanyalarına veya diğer siyasi kampanyalara doğrudan veya dolaylı olarak fon aktarmamaktadır. Mitto Consultancy A.Ş.  tarafından doğrudan veya dolaylı yollarla hiçbir surette siyasi yardım ve bağış yapılmamaktadır. Mitto Consultancy A.Ş.  Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları, Mitto Consultancy A.Ş.  işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetleri icra edemez, yerel ve genel seçimlerde istifa etmeden aday olamaz, Mitto Consultancy A.Ş’ye ait kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) ve Mitto Consultancy A.Ş.’deki mevki ve pozisyonlarını siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanamaz.

 

6.2 Hediye
6.2.1 Tedarikçilerden, Hizmet Sağlayıcılardan veya Diğer İş Ortaklarından Hediyeler

 • • Mitto Consultancy A.Ş. ve bağlı ortakları, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar (bundan sonra “Tedarikçiler” olarak ifade edilecek) için önemli müşterilerdir. Satın almadan sorumlu olanlar başta olmak üzere bütün çalışanlar Tedarikçilerden veya diğer iş ortaklarından etik olmayan ve uygun olmayan teklifler alabilirler. Bu bölümde aşağıda belirtilen paragraflar, başta bir satın alma sürecinde görev alanlar olmak üzere bütün çalışanlara uygulanır.
 • Tedarikçiler yalnızca rekabet esasına dayanarak seçilebilir. Tedarikçilerin hediyelerle, yardımlarla veya bağışlarla Mitto Consultancy A.Ş. ve bağlı ortaklarının çalışanlarının satın alma kararlarını etkileme çabalarına müsamaha edilmemelidir. Bu girişimler şahsi veya üçüncü bir kişinin lehine olabilir. Tedarikçilere şirket çalışanlarını bu şekilde etkilememeleri tavsiye edilmeli ve kendileri bu koşulu ihlal etmeleri durumunda uyarılmalıdır.
 • • Mitto Consultancy A.Ş. ve bağlı ortaklarının çalışanlarının doğrudan veya dolaylı olarak hediye almaları, haksız çıkar elde etmeleri veya değerli eşya almaları yasaktır. (Örneğin kredi, komisyon, değerli menkul veya başka mal veya maldan pay, işe alma, herhangi bir borç veya diğer yükümlülükten muaf kalma veya muaf tutma, çıkar sağlayan başka herhangi bir hizmet, vs.)
 • Hediye ve davet konuları için aşağıda belirtilen durumlar istisnai halleri açıklamaktadır:

Aşağıda belirtilen hediyeler ve davetler genellikle özel duruma göre kabul edilebilir:

– Promosyon hediyeleri (örneğin tükenmez kalem, takvim, not defteri, kahve bardağı, gömlek veya diğer basit giyim eşyaları vs.) ve genellikle maddi değeri olmayan diğer hediyeler,

– Davet iş amaçlı olduğu sürece (örneğin bir iş toplantısının kapsamı dâhilinde gerçekleşir) ve iş yemeğinin değeri davet edilen kişinin şirketteki konumuna uygun olduğu sürece zaman zaman iş yemeklerine davet etme,

– Kabul eden çalışanın davranışını yanlış şekilde etkilemesi halinde hediye, bağış, yardım ve davet kabul etmek kesinlikle yasaktır (Örneğin bir hediye, bağış, yardım veya davet alma ve bir sipariş verme veya ihale alma arasında herhangi bir ilişki kurulabilmesi hali).

 • Davetlerin seyahat veya konaklama masraflarını veya eşlik eden bir eşin veya seyahat arkadaşının masraflarını karşılayıp karşılamadığına özelikle dikkat edilir. Prensip olarak bir Tedarikçinin sosyal veya kültürel sorumluluklarını yerine getirdiği durumlar dışında bu giderleri karşılamasını kabul etmek yasaktır (Örneğin bir eş veya arkadaşı refakat etmesini gerektiren bir yemeğe davet etme).
 • Şahsi kullanımı için veya üçüncü bir şahıs menfaatine para veya eşdeğerlerinin kabul edilmesi (örneğin bazı mağazalar için hediye kartları veya hediye çekleri) her zaman yasaktır. Çalışan söz konusu girişimi derhal amirine bildirmelidir.
 • Sık olmamakla birlikte spor etkinlikleri, konserler, kültürel etkinlikler, ticari fuarlar veya konferanslar gibi etkinliklere davetler (her iş ortağı için yılda bir veya iki kez) yalnızca aşağıda belirtilen koşullarda kabul edilebilir:

– Doğrudan bir iş amacı olması (mevcut sözleşme görüşmeleriyle doğrudan ilişkisi olmamalıdır),

– Çalışana iş ilişkisi kurduğu bir kişinin eşlik etmesi,

– Biletin bedelinin davet edilen kişinin ülkedeki konumuna uygun olması. Böyle bir davetin kabul edilmesi çalışanın amirinin onayına tabidir. Eş veya arkadaşların davetinin reddedilmesi gereğinin yanı sıra davet eden şirketin seyahat veya konaklama masraflarını karşılaması reddedilmelidir.

 

 • Bu kurallardan dolayı, bir hediye, bağış, yardım veya davetin kabul edilememesi halinde, kişi bunu kibarca reddetmeli ve bu politikadan bahsetmelidir. Hediyenin önceden gönderilmesi halinde ise iade edilmelidir.

 

6.2.2 Müşterilerin veya Diğer İş Ortaklarının Çalışanlarına Hediyeleri

Mitto Consultancy A.Ş. müşterilerinin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarının satın alma kararlarının kişisel hediyelerle etkilenmesini istememektedir. Bu nedenle, müşterilerin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarına verilen davetler ve diğer bağışlar sınırlandırılmalıdır. Böylece söz konusu bağışlar muhtemelen müşterinin satın alma kararını etkilemeyecektir. Promosyon hediyeleri ve normal iş yemeklerine davetler dışındaki bağışlara yalnızca müşterinin veya iş ortağının çalışanının amirine veya yetkili organına bildirilmesi ve hediyeler için onaylar alınması halinde izin verilebilir. Prensip olarak Bölüm 6.2.1’de belirtilen tedarikçi ve hizmet sağlayıcılardan hediyeler alınmasıyla ilgili aynı kurallar müşterilerin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarına verilen hediyelere de uygulanır. Bu kurallar, müşterinin veya iş ortağının çalışanının yakın ilişkisi olan kişilere veya diğer üçüncü şahıslara da aynı şekilde uygulanır.

 

6.2.3 Resmi Makamlara ve Devlet Görevlilerine Hediyeler

Bölüm 6.2.1’de belirtilen kurallar resmi makamlara, devlet görevlileri ve bu kişiler ile ilişkili üçüncü kişilere de uygulanmaktadır. Şirket ve bağlı ortaklarının çalışanları, bir devlet görevlisine verilecek promosyonel bir hediyenin o kişiyi resmi görevlerini yerine getirirken vereceği kararları etkileyecek nitelikte olmasından kaçınmalıdır. Bu nedenle bütün çalışanların bu baskıda bulunabilecek herhangi bir işlem yapmaları veya tedbir almaları yasaktır. Her türlü resmi makamlara veya devlet görevlilerine para veya eşdeğerler veya hediye, yardım veya bağışlar vermek, teklif etmek, vaat etmek veya yetki vermek prensip olarak yasaktır. İstisnalar, şirket yetkilisinin önceden onayına tabidir. Devlet memurları için yapılan normal iş yemeklerine davetler çalışanın amirinin önceden onaylamasını gerektirir. Devlet görevlilerinin veya özel sektör çalışanlarının rutin işlemlerini teminat altına almak veya hızlandırmak amacıyla ödemeler yapılması veya nakit olmayan eşdeğerler, davetler, hediyeler, bağışlar veya yardımlar sunulması (aynı zamanda hızlandırma ödemeleri olarak da bilinir) her zaman yasaktır.

 

6.3 Ağırlama Politikası

İnsan Kaynakları etik kuralları çerçevesinde değerlendirilir. Tereddütte kalınan durumlarda Mitto Consultancy A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi’ne danışılır.

 

6.4 Bağışlar ve Kurumsal Vatandaşlık Faaliyetleri

Mitto Consultancy A.Ş.’nin yatırım projelerinin kapsamı dâhilinde aşağıda belirtilen kurallara riayet edilmelidir:

 • Kaynakların temin edildiği ve kullanıldığı yerlerde şirket içi politika ve yönetmeliklerin yanı sıra sponsorluk ve bağışlar konusunda uygulanacak bütün yasal yönetmeliklere her zaman riayet edilmelidir.

 

6.5. Personel Rotasyonu ve İç Kontrol

 • Yolsuzluk riskini azaltmak için yolsuzluğa maruz kalan personelin görevleri düzenli olarak değiştirilmeli veya rotasyona gidilmelidir. Söz konusu değişikliklerin yapılmaması durumu, bir çalışanın iş ortaklarından kişisel veya üçüncü bir şahıs için olan fayda ve hediyelere maruz kalması veya iş ortaklarına çok yakın hale gelmesi ve böylece Mitto Consultancy A.Ş. menfaatlerini gözetmek için gereken kritik mesafeyi kaybetmesine neden olabilir.
 • Çalışanlar, önemli değeri olan bütün ticari işlemlerde çift kontrol kuralını uygulamaya sevk edilirler. İki kişi her zaman bir kişiden daha fazla şey görüp algılayacağı için satın alma ve tedarik çalışmalarında bilinçli veya bilinçsiz yanlış davranışa karşı etkili bir denetim oluşturmaktadır.
 • Çift kontrol kuralı aynı zamanda işletme ve denetim fonksiyonlarının ayrılması için de uygulanmaktadır. Örneğin, bir faturanın kontrol edilmesi ve tahsisi, siparişe karar veren aynı kişi tarafından gerçekleştirilmemelidir. Yalnızca çok düşük değerli siparişler bu kuralda istisnadır.

 

 1. Hatasız Kayıt Tutma

Mitto Consultancy A.Ş.’nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

 

 1. Yöneticiler ve Çalışanlar

Mitto Consultancy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı dâhil olmak üzere tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna rüşvet teklif edemez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz. Tüm çalışanlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kurallar ve Mitto Consultancy A.Ş. Etik İlkeleri doğrultusunca davranmakla yükümlüdür. Üst düzey yöneticiler, bu Politika metnindeki ilkelerin idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar; olası riskleri ve bunların itibar ve finansal anlamdaki etkilerini değerlendirir ve belirlenen risklerin yönetimi için kontrol mekanizmalarının tesisine ve uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alırlar.

 

 1. Eğitim
 • İş tanımları nedeniyle rüşvet durumuna maruz kalma riski taşıyan bütün çalışanlar bu politikada belirtilen yükümlülüklere dayanarak eğitim almalıdırlar.
 • Çalışan iş başı eğitiminde amiri tarafından bu politika ve ilgili konularda bilgilendirilmelidir.
 • Bu politika elektronik formatta paylaşılmalıdır.

 

 1. Politika İhlallerinin Bildirimi
 • Bir çalışan ya da Mitto Consultancy A.Ş. adına hareket eden bir kişinin işbu Politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Mitto Consultancy A.Ş. yönetimine iletilmelidir.
 • • Mitto Consultancy A.Ş. dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Mitto Consultancy A.Ş. adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır.

 

 1. Politika İhlalleri
 • Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Mitto Consultancy A.Ş. Temsilcisi tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

 

 1. Yürürlük

Bu politika Mitto Consultancy A.Ş. Yönetim Kurulunun 15.12.2021 tarihli kararı ile uygulamaya konulmuş olup yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

 

Bütün bu ilkeler doğrultusunda, Mitto Consultancy A.Ş. rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Sağlanan hizmet kalitesi Mitto güvencesi altındadır.

 

RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI